194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เชิญชวนประชาชนตรวจดู "ผังเมืองรวมชุมชนหนองวัวซอ"

เชิญชวนประชาชนตรวจดู "ผังเมืองรวมชุมชนหนองวัวซอ" ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง
ยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก่อนออกกฎกระทรวงให้บังคับใช้

         กรมโยธาธิการและผังเมือง เชิญชวนประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ตรวจดูผังเมืองรวมชุมชนหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้

         กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญประชาชนผู้อยู่อาศัยหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคารที่ตั้ง ที่อยู่ในเขตท้องที่ตำบลหนองวัวซอ และตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายข้อกำหนดและรายการประกอบแผนผังเมืองรวมชุมชนหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้ที่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองวัวซอ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี สำนักงานเทศบาลตำบลหนองวัวซอ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวบาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี และกรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งแต่วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิ์ร้องขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้องแนบท้ายประกาศ โดยทำคำร้องขอเป็นหนังสือยื่นที่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี หรือที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอ หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองวัวซอ หรือสำนักงานเทศบาลตำบลหนองวัวซอ หรือสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวบาน หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า หรือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือที่เว็บไซต์ www.clpt.go.th ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

nongwosor1-1

nongwosor1-2

nongwosor1-3

        เมื่อครบกำหนดแล้ว กรมโยธาธิการและผังเมืองจะรวบรวมคำร้องทั้งหมดพร้อมความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา หากคณะกรรมการผังเมืองเห็นด้วยกับคำร้องก็จะส่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขให้เป็นไปตามคำร้องนั้น แต่ถ้าไม่เห็นด้วยกับคำร้องก็จะให้ยกคำร้องนั้น เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเสนอผงเมืองรวมชุมชนหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมต่อไป