194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

มหกรรมขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด

เชิญผู้ประกอบการร่วมงาน "มหกรรมขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัด
และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1"

      จังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดจัดงาน "มหกรรมขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1" ภายใต้โครงการเพิ่มผลผลิตการแปรรูปการตลาดและการยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์จังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2561 ณ ตลาดโพศรีวิลเลจ อ.เมือง จ.อุดรธานี วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตรที่หลากหลาย สามารถแก้ไขปัญหาการเกษตรและดำเนินชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งให้เกษตรกรในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระดับพื้นที่
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด การเสวนาวิชาการ การจัดนิทรรศการ การสาธิตด้านการเกษตร การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การแลกเปลี่ยนแนวความคิดการทำเกษตรอินทรีย์ การจับคู่ค้าทางธุรกิจ และชมการแสดง กิจกรรมบนเวที ตลอดทั้งวัน

farmer1

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

farmer2

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

       ในโอกาสนี้ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เห็นว่างานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและสมาชิกหอการค้าฯ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมรับชมงาน และเชิญชวนประกอบการที่สนใจร่วมจำหน่ายสินค้าภายในงาน สามารถติดต่อสมัครเข้าร่วมงานได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี สอบถามเพิ่มเติม คุณวนิดา กองหล้า โทร.082-6916991