194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

การท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

กรมการท่องเที่ยว ชวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

          วันนี้(11ต.ค.61) เวลา 09.00 น. นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ณ จังหวัดอุดรธานี จัดโดย กรมการท่องเที่ยว โดยมี นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน มีส่วนราชการ ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว สมาชิกหอการค้าฯ นักเรียน นักศึกษาในสาขาด้านการท่องเที่ยว ร่วมประชุม ที่ โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี

travel1-1

travel1-2

travel1-3

travel1-4

travel1-5

travel1-6

travel1-14

         การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการท่องเที่ยว แยกเป็น 3 ด้าน คือ มาตรฐานจริยธรรมในการดำเนินอาชีพ เช่น การบริหารจัดการโดยยึดหลักศีลธรรมของสังคม การปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวด้วยจิตสำนึกในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ, มาตรฐานองค์การและการจัดการ เช่น การนำนโยบายและแผนงานของบริษัทไปปฏิบัติ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านท่องเที่ยวและกฏหมาย ส่งเสริมบุคลากรให้มีความมั่นคงก้าวหน้าในอาชีพการงาน ฯลฯ, มาตรฐานการดำเนินธุรกิจนำเที่ยว มีโปรแกรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีการส่งเสริมการขาย จัดมัคคุเทศน์และทีมงานที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย จัดนำเที่ยวที่เน้นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยว 4.0 การสร้างความเข้มแข็งของทรัพยากรท่องเที่ยวภายในประเทศและเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจโลก โดยการนำเทคโนโลยีและการสร้างมูลค่าเพิ่มมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฐานราก โดยสร้างความมั่นคั่งทางการท่องเที่ยวผ่านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ กรมการท่องเที่ยวจึงได้จัดประชุมชี้แจงขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจและนำไปปรับปรุง พัฒนาธุรกิจของตนเอง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเดินทางท่องเที่ยวหรือเข้าใช้บริการได้

travel1-7

travel1-8

travel1-9

travel1-10

travel1-11

travel1-12

travel1-13