194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เชิญชวนส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประกวดรางวัล IP Champion 2020

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เชิญชวนส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประกวดรางวัล IP Champion 2020

          กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประกวดรางวัล IP Champion ประจำปี 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรในการพัฒนานวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม

ipchampion2020

         โดยรางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น มี 4 สาขา 16 รางวัล ประกอบด้วย สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สาขาสิทธิบัตรการออกแบบ สาขาลิขสิทธิ์ สาขาเครื่องหมายการค้า แต่ละสาขาแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย บุคคลธรรมดา จำนวน 1 รางวัล กิจการขนาดกลาง และขนาดเล็ก จำนวน 1 รางวัล กิจการขนาดใหญ่และรัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 รางวัล สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 รางวัล ผู้ประสงค์ส่งผลงานต้องมีคุณสมบัติ เช่น เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย เป็นกิจการขนาดกลางและเล็ก ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 50 ล้านบาท เป็นกิจการขนาดใหญ่ ต้องมีทุนจดทะเบียนมากกว่า 50 ล้านบาท เป็นรัฐวิสาหกิจ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

         สิทธิประโยชน์ของผู้ได้รับรางวัลจะได้รับ เช่น โล่รางวัลและเกียรติบัตร โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เช่น งาน IP Fair การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ

         หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เห็นว่าเป็นโอกาสดีที่สมาชิก ผู้ประกอบการ หรือสถาบันการศึกษา จะได้ส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประกวด ซึ่งจะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเองสู่วงกว้างมากขึ้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 256363 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ipthailand.go.th