194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

          กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสำรวจความต้องการแรงงานและการเข้าออกของแรงงานในสถานประกอบการ เป็นรายทะเบียนสถานประกอบการ และนำข้อมูลไปใช้เป็นฐานข้อมูลผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จึงขอความร่วมมือสมาชิกหอการค้า และผู้ประกอบการตอบแบบสำรวจดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการผลิต พัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยสมาชิก ผู้ประกอบการสามารถตอบแบบสอบถามได้ที่เว็บไซต์หอการค้าจังหวัดอุดรธานี www.udonechamber.com หรือ QR Code ด้านล่างนี้

survey