194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เตือนระวัง โรค มือ เท้า ปาก

เตือนระวัง โรค มือ เท้า ปาก

          ดร.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า สถานการณ์ข้อมูลเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก จากทุกจังหวัดในประเทศไทย ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2562 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 67,243 ราย ไม่มีรายงานการเสียชีวิตและในปี 2563 จาก 1 มกราคมถึงปัจจุบันมีรายงานผู้ป่วยโรค มือ เท้า ปาก จำนวน 5,697 ราย จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดอุดรธานี ปี 2562 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 427 ราย ไม่มีรายงานการเสียชีวิต และในปี 2563 จากต้นปี ถึงปัจจุบัน มีรายงานผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 23 ราย

hfmd1

        เนื่องจากโรคมือเท้าปากมักเกิดการระบาด ในช่วงฤดูฝน ฉะนั้นเพื่อป้องกันการระบาดของโรค ซึ่งมักพบในช่วงเดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม สถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก และสถานที่สาธารณะ ซึ่งมักเป็นแหล่งแพร่กระจายโรค ควรดำเนินการควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มข้นตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เน้นการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยส่วนบุคคล ควรล้างมือบ่อย ๆ ก่อนรับประทานอาหาร และหลังการขับถ่าย ดูแลรักษาความสะอาด สถานที่ ห้องน้ำ ห้องส้วม ของใช้ ของเล่นและภาชนะที่เด็กต้องใช้ร่วมกัน พร้อมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่องโรคมือ เท้า ปากและการป้องกันโรค แก่ผู้ปกครอง โรคมือเท้าปาก เกิดจากเชื้อไวรัส พบบ่อยในกลุ่มเด็กเล็กและทารก โดยทั่วไปผู้ป่วยจะอาการไม่รุนแรง จะมีอาการไข้ต่ำๆ เกิดตุ่มพองและแผลเล็กๆ ในปาก คอ มีตุ่ม ที่ มือ เท้า และ บริเวณก้น แต่เชื้อไวรัสบางสายพันธ์ อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น สมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต โรคมือ เท้า ปาก ติดต่อโดยการสัมผัส น้ำมูก น้ำลาย อุจจาระ หรือ ตุ่มพองและแผลของผู้ป่วย และอาจติดต่อจากน้ำ หรืออาหาร หากพบเด็กมีไข้ หรือ มีอาการสงสัยเป็นโรคมือ เท้า ปาก แนะนำให้เด็กหยุดเรียน หากเด็กป่วยด้วยอาการมีไข้สูงและมีแผลในปาก หรือ มีแผลในปากร่วมกับอาการอื่น เช่น อาเจียน หอบเหนื่อย ซึม ชัก หรือ เด็กมีอาการมากขึ้น ให้รีบนำไปพบแพทย์