194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs จัดอบรมเพิ่มองค์ความรู้หลักสูตร "Lean Automation สู่การเพิ่มมูลค่าด้วยระบบอัตโนมัติ"

lean-automation1-2

lean-automation1-3

lean-automation1-4

          เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอำนาจ พินิจการวัฒน์กุล กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมด้วยองค์ความรู้ Lean Automation หลักสูตร "Lean Automation สู่การเพิ่มมูลค่าด้วยระบบอัตโนมัติ" ภายใต้โครงการ 17.1-1 การปฏิรูปอุตสาหกรรมศักยภาพสู่อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2564 โดยมี นายติณห์ เจริญใจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม ที่ห้องมุขมนตรี โรงแรมเจริญโฮเต็ล

          การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Lean Automation สู่การเพิ่มมูลค่าด้วยระบบอัตโนมัติ" ภายใต้โครงการ 17.1-1 การปฏิรูปอุตสาหกรรมศักยภาพสู่อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าประจำปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการระบบอัตโนมัติ และระบบการผลิต (Lean Automation & Manufacturing) และเพื่อให้ผู้ประกอบการนำระบบอัตโนมัติและระบบการผลิตไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม การผลิต การบริการและการค้า

lean-automation1-5

lean-automation1-6

          โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเพื่อปรับปรุงกระบวนการ ลดเวลาในกระบวนการ ลดเวลาในการเปลี่ยนแม่พิมพ์หรืออุปกรณ์ (Idle Time, Down Time, SMED) ลดของเสีย (Damage Part, Defect Part, Re-Work, Reject, Scrapt) เพิ่มกำหร เพิ่มกำลังการผลิต ลดแรงงานสูญเปล่า (People Loss Time, People Cost) ลดต้นทุนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำนวนครั้งที่เครื่อง Break down วัดประสิทธิภาพคนละเครื่องจักร (OEE) ลดค่าพลังงานไฟฟ้าสูญเปล่า (Eletricity Energy Loss) ลดเวลาในการแก้ไขปัญหา ลดเวลาในการบริหารจัดการ (Diagnostics, Problem Solving) โดยการควบคุมและติดตามด้วยเครื่องมือ Toyota Praduction System (TPS), IoT, Robotics, Machine Monitoring System, Kaizen, Big Data, AI และการวัดประสิทธิภาพเครื่องจักร (OEE Measuring) ซึ่งการฝึกอบรมมีระยะเวลา 2 วัน คือ วันที่ 12-13 มกราคม 2564 มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน จาก 20 กิจการ