194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

โครงการช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย

โครงการช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย

 amporn

นางสาวอัมพร นิติกิจไพบูลย์
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน


          สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในวงกว้าง สถาบันการเงินได้มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลอย่างต่อเนื่อง เช่น การเลื่อนชำระหนี้ การให้สินเชื่อเพิ่ม และกรให้สินเชื่อ Soft Loan ของ ธปท. เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ธุรกิจมีสภาพคลอง สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ และป้องกับไม่ให้กลายเป็นหนี้เสีย (NPL)

         ถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 ภายในประเทศได้เริ่มคลี่คลายไประดับหนึ่งแล้ว แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ประกอบกับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจในช่วงที่ผ่านมาจะสิ้นสุดลงในเดือนตุลาคม 2563 สถาบันการเงินจึงได้เร่งพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไห้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย

         การเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าวจะมีความยากง่ายแตกต่างกันในแต่ละราย โดยเฉพาะลูกหนี้ที่มีเจ้าหนี้สถาบันการเงินหลายแห่ง จะทำได้ค่อนข้างยากและใช้เวลานานเพราะต้องเจรจากับเจ้าหนี้ทุกแห่ง ซึ่งอาจขับข้อนและเงื่อนไขการเจจาแต่ละแห่งก็แตกต่างกัน

         ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัด "โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง" สำหรับใช้เป็นอีกซ่องทางในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจที่ไมใช่หนี้ส่วนบุคคล (Personal loan) ซึ่งมีเจ้าหนี้หลายธนาคาร (ไม่รวมหนี้กับผู้ให้บริการที่ไมใช่ธนาคาร หรือNon-bank) ที่มีวงเงินรวม 50-500 ล้านบาท และเป็นลูกหนี้ที่ผ่อนชำระปกติไม่เป็น NPL หรือเป็น NPL กับธนาคารบางแห่งตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 และไม่ถูกฟ้องดำเนินคดี ยกเว้นเจ้าหนี้ถอนฟ้องรวมทั้งเป็นลูกหนี้ที่มีศักยภาพ มีแผนธุรกิจชัดเจน มีพฤติกรรมชำระหนี้ดีและมีความตั้งใจทำธุรกิจ
ในส่วนของการดำเนินโครงการจะมีเจ้าหนี้หลักเป็นผู้ดูแลลูกหนี้และประสานกับเจ้าหนี้อื่นเพื่อให้มีแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมกับศักยภาพและสอดคล้องกับธุรกิจของลูกหนี้แต่ละรายแบบ one stop service เช่น การขยายเวลาชำระหนี้ การลดค่างวด หรือการปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระ การมีระยะเวลาปลอดหนี้ หรือทบทวนให้ใช้วงเงินที่เหลืออยู่ รวมถึงพิจารณาให้สินเชื่อใหม่ หรือ ใช้สินเชื่อ Soft Loan ของ ธปท.

          การเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามโครงการ DR BIZ นี้ จะช่วยลดเวลาดำเนินการให้เร็วขึ้นและทำให้การตัดสินใจแก้ไขหนี้ของลูกหนี้ธุรกิจทำได้เบ็ดเสร็จและรวดเร็ว ส่งผลให้ธุรกิจของลูกหนี้พื้นตัวได้ตามศักยภาพของตนองและปรับตัวได้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

         ลูกหนี้ธุรกิจที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อสมัครข้าร่วมโครงการโดยตรงกับธนาคารที่ตนเองเป็นลูกหนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 1213

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็นต้องสดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย