194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เชิญเข้าร่วมโครงการ Bai Pho Business Awads by Sasin

         สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความยินดีขอเรียนเชิญสมาชิกของหอการค้า สมัคร หรือเสนอชื่อธุรกิจเข้าร่วมโครงการ Bai Pho Business Awards by Sasin ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อยกย่องผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สามารถสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมีความโดดเด่นทางธุรกิจที่สำคัญ สมควรเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ประกอบการอื่น

Image

          ผู้ได้รับรางวัลอาจจะมาจากผู้ประกอบการที่มีความสนใจสมัครเข้าสู่กระบวนการพิจารณา หรือผู้ประกอบการที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้อื่นที่อาจเป็นคู่ค้าหรือองค์กรทางธุรกิจ และอาจรวมถึงผู้ประกอบการที่คณะกรรมการพิจารณารางวัลเห็นว่ามีความน่าชื่นชมก็ได้ โดยการได้รับรางวัลจะผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบว่าผู้ได้รับรางวัลมีการปฏิบัติอย่างยอดเยี่ยม ในมิติทางธุรกิจที่สำคัญมิติใดมิติหนึ่งหรือหลายมิติประกอบกัน อันเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้กิจการมีความก้าวหน้า ได้รับความสำเร็จและโดดเด่น โดยมิติที่สำคัญเหล่านั้น ได้แก่
          1. การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)
          2. ความริเริ่ม ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
          3. การมีคุณภาพสูงในด้านใด ๆ  (Quality)
          4. การตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา (Adaptability to Changes)
          5. การสร้างมูลค่า (Value Creation)
          6. การสร้างตราสินค้า (Branding)
          7. การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency)
          8. ความเป็นผู้นำของบริหารกิจการและสร้างทีม (Leadership & Team Building)
          9. การปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility)

          โดยมีรายละเอียดในคู่มือของโครงการ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้
          1. การมอบรางวัล Bai Pho Business Awads by Sasin จะไม่มีการจัดอันดับ แต่จะมอบรางวัลเมื่อคณะกรรมการพิจารณารางวัลเห็นว่า มีผู้ประกอบการมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับรางวัลในแต่ละปี
          2. ผู้สมัคร/ผู้เสนอชื่อ ไม่จำเป็นต้องใช้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ กระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล จะผ่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยธนาคารไทยพาณิชย์จะไม่มีผู้แทนเข้าร่วมในคณะกรรมการแต่อย่างใด
          3. คณะทำงานของโครงการ จะขอเอกสารประกอบการสมัครเท่าที่จำเป็นเท่านั้น โดยคณะทำงานยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารประกอบการสมัคร
          4. ผู้สมัคร/ผู้เสนอชื่อ ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของกิจการ
          5. ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการประกาศเกียรติคุณ Bai Pho Business Awads by Sasin ซึ่งเป็นการรับรองความดีเด่นของผู้ได้รับรางวัล และได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ของแผนของโครงการ

คณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล
          คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จนักวิชาการด้านธุรกิจ และผู้แทนจากสื่อมวลชน
          1. ดร.อาชว์ เตาลานนท์  ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย                                                         ประธานกรรมการ
          2. คุณพยุงศักดิ์  ชาติสุทธิผล รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                                กรรมการ
          3. คุณชนินท์  ว่องกุศลกิจ  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)     กรรมการ
          4. คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด              กรรมการ
          5. ดร.วีรวัฒน์  กาญจนดุล  กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)                        กรรมการ
          6. คุณปริญญ์  จิราธิวัฒน์  กรรมการบริหาร-การเงิน กลุ่มเซ็นทรัล                                                  กรรมการ
          7. คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์  ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ                                                 กรรมการ
          8. คุณมนตรี  ฐิรโฆไท  บรรณาธิการ วารสาร Make Money                                                            กรรมการ
          9. คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศิรนทร์           กรรมการ
                                                 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา
          - ผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิตและการบริการ ที่มียอดขายตั้งแต่ประมาณ 100 ถึง 1,000 ล้านบาทต่อปี
          - ดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
          - มีการเติบโตของยอดขาย
          - มีผลกำไร (มีกำไรสะสมและมีกำไรสุทธิในปีล่าสุด)
          - ไม่ตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสีย อย่างน้อยตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
          - มีผู้บริหารเป็นบุคคลสัญชาติไทย
          - มีการคำนึกถึงความเสี่ยงของการดำเนินกิจการ
          - ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละรายอาจมีความโดดเด่นในการประกอบธุรกิจที่ต้องการให้คณะกรรมการพิจารณามากกว่า 1 มิติก็ได้

Image

การรับสมัคร/การรับเสนอชื่อและการประกาศรางวัล
           สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ เปิดรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป และหลังจากนั้น การรับสมัคร การรับเสนอชื่อการพิจารณามอบรางวัล จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อคณะกรรมการเห็นว่ามีผู้สมควรได้รับรางวัล Bai Pho Business Awads by Sasin
          - ผู้สมัครและผู้เสนอชื่อจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
          - คณะทำงานของโครงการยินดีที่จะให้คำแนะนำในด้านการจัดเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัคร
          - คณะทำงานจะขอข้อมูลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น โดยผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อมูลลับของกิจการ
          - ข้อมูลของผู้สมัคหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับโดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น


ผู้ประสานงาน : นุชชุดา  ตันติ์เตชรัตน์
โทร. 0 2544 5474, 4293 3550