194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ

      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2550

      โดยหลักสูตรดังกล่าวมีความเหมาะสมสำหรับนักบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องด้วยได้บูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารโครงการและนโยบายการบริหารการเงินและการคลัง การบริหารองค์การและระบบสารสนเทศที่ประยุกต์ใช้ได้จริง โดยมีการคัดเลือกคือ

      1. การพิจารณาใบสมัคร
            คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากคุณสมบัติพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้สมัคร เช่น สาขาวิชาที่ศึกษา ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ ประสบการณ์ในการทำงาน ลักษณะงานที่ทำและโอกาสในการนำความรู้ไปใช้ในอนาคต เป็นต้น

      2. การสัมภาษณ์
            คณะกรรมการคัดเลือกจะทำการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความสามารถ และความพร้อมในการศึกษาของผู้สมัครที่ทราบได้จากการสัมภาษณ์ เช่น ความเชื่อมั่นในตนเอง การแสดงออกทางท่วงทีวาจา ความเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการเป็นนักบริหาร ความสามารถในการถ่ายทอดความคิดเห็น ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา ความสนใจในเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญ และความพร้อมทางด้านการเงิน เวลา และการสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

      เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนอุดรวิทยา (โรงเรียนจีน) ชั้น 3 (ห้อง 304) โทร. 042-243380, 086-6349066