194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เชิญสัมมนา ทรัพย์สินทางปัญญาในข้อตกลงเขตการค้าเสรี

การสัมมนา ทรัพย์สินทางปัญญาในข้อตกลงเขตการค้าเสรี

           กรมทรัพย์สินทางปัญญา เชิญสัมมนา ทรัพย์สินทางปัญญาในข้อตกลงเขตการค้าเสรี : โอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทย เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในสาระสำคัญประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา ณ จังหวัดอุดรธานี

           ตามที่ประเทศไทยได้จัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวมทั้งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศและกลุ่มประเทศอื่นๆ ในกรอบอาเซียน เช่น อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ อาเซียน-สหภาพยุโรป เป็นต้น โดยประชานทั่วไปและภาคธุรกิจยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสาระสำคัญในประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาในการเจรจาดังกล่าว รวมทั้ง ยังขาดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวที่จำเป็นในกรณีที่มีการลงนามในความตกลง นั้น

 

          เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาในการเจรจาจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยและประเทศคู่ค้าที่สำคัญ สร้างความตระหนักถึงผลกระทบแนวทางการปรับตัวและโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้น รวมทั้ง รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการไทยเกี่ยวกับเจรจาจัดทำข้อตกลงในประเด็นดังกล่าว กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาในข้อตกลงเขตการค้าเสรี : โอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทย” ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2551 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี โดยมีหัวข้อการสัมมนาประกอบด้วย

           การเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรี เส้นทางการค้าที่ต้องเลือกเดิน
           โดย ผู้แทนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

           ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการ
           โดย  นายศิรพัทธ์ วัชราภัย  กลุ่มงานเขตการค้าเสรีและองค์การการค้าโลก กรมทรัพย์สินทางปัญญา

           FTA กับการพัฒนาวัฒนธรรมทรัพย์สินทางปัญญา
           โดย นายพิเศษ จียาศักดิ์  ผู้จัดการทั่วไป สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย

           ผลประโยชน์ทางธุรกิจจา FTA ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในมุมมองของภาคเอกชน
           โดย นายกิตติ  ตั้งจิตรมณีศักดา กรรมการผู้จัดการบริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด
                                                          รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

           กรณีศึกษาการเพิ่มมูลค่าสินค้า/บริการด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
           โดย นายสักกฉัฐ  ศิวะบวร  ประธานบริหาร บริษัท Industrial Design Network จำกัด และ
                                                  กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการอำนวยการ i-Design Magazine

         ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา คุณอัญชลี, คุณนวรัตน์, คุณณัฐชนิกา โทรศัพท์ 02-5474653