194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

อุดรธานีจ่าย "เช็คช่วยชาติ" งวดแรกกว่า 69 ล้านบาท

อุดรธานีจ่าย “เช็คช่วยชาติ” งวดแรกกว่า 69 ล้านบาท

           ตามที่รัฐบาลได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ เงินช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคคลากรภาครัฐโดยในส่วนของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงาน รับผิดชอบในการจ่าย “เช็คช่วยชาติ“ แก่ผู้ประกันตนที่มีรายได้ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท เป็นเงินคนละ 2,000 บาท ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม-8 เมษายน 2552 นั้น

Image
Image

          สปส.อุดรธานี ได้สรุปรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ดังนี้
          1. ข้อมูลผู้ประกันตนจังหวัดอุดรธานี  จำนวน 51,786  ราย ( ข้อมูลเดือน ม.ค. 52 ซึ่ง ครม. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือฯ) ผู้ประกันตนที่มีนายจ้าง (มาตรา 33) 47,564 ราย และผู้ประกันตนเอง (มาตรา 39) จำนวน 4,222 ราย

          2. การอนุมัติเงินช่วยเหลือ
          สำนักงานประกันวังคมได้อนุมัติผู้มีสิทธิได้รับเช็ค 3 งวด จำนวน 49,455 ราย เป็นเงิน 98,910,000 บาท ดังนี้
          งวดที่ 1 (เช็คลงวันที่ 26 มี.ค. 51) จำนวน 34,668 ราย เป็นเงิน 69,336,000 บาท
          งวดที่ 2 (เช็คลงวันที่ 31 มี.ค. 51) จำนวน 8,458 ราย เป็นเงิน 16,916,000 บาท
          งวดที่ 3 (เช็คลงวันที่ 3 เม.ย. 51) จำนวน  6,329 ราย  (รวมผู้ประกันตนเองที่ออกจากงานได้รับความคุ้มครองต่ออีก 6 เดือน จำนวน 1,934 ราย เป็นเงิน  12,658,000 บาท

          3. การจ่าย “ เช็คช่วยชาติ “
          สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ได้จ่ายเช็คตามแผนปฏิบัติงานฯ แก่ผู้ประกันตนผู้มีสิทธิตามแนวทางที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดกล่าวคือ นำเช็คไปจ่าย ณ สถานประกอบการที่มีลูกจ้างมาก นำไป จ่าย ณ จุดนัดพบตามอำเภอต่างๆ และที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือจุดที่เหมาะสม  ดังนี้
         งวดที่1 กำหนดให้จ่ายระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 1 เมษายน 2552
         ผู้ประกันในเขตอำเภอเมืองฯ จำนวน 23,281 ราย ได้จัดทีมออกไปจ่ายเช็ค ณ สถานประกอบการที่มีลูกจ้างมาก จำนวน 140 แห่ง และจ่าย ณ อาคารอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีและหอประชุมอำเภอเมืองฯ ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 52 (จ่ายเช็ค 4 วัน) จำนวน 14,766 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.43
         ผู้ประกันตนในเขตอำเภออื่นๆ  จำนวน 9,291 ราย จัดเจ้าหน้าที่ออกไปจ่ายเช็คเป็นกลุ่มอำเภอ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอที่เป็นศูนย์กลาง จำนวน 7 แห่ง กรณีอำเภอใดมีนายจ้างขนาดใหญ่จะประสานนายจ้างจัดทีมออกไปจ่ายเช็ค ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค. 52 จ่ายเช็ค 8,713 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.78
         งวดที่ 2 และงวดที่ 3  กำหนดให้จ่ายระหว่างวันที่ 2-8 เมษายน 2552
         - สปส. อุดรธานี  ได้กำหนดแผนการจ่ายเช็คให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  5 เมษายน 2552

        4.การสื่อสาร-ประชาสัมพันธ์
        4.1 ผู้ประกันตนที่มีนายจ้าง  สำนักงานฯ จะจัดส่งรายชื่อผู้มีสิทธิไปให้นายจ้างทุกรายการเพื่อแจ้งให้ลูกจ้างทราบกำหนดวัด เวลา ไปรับเช็ค ส่วนผู้ประกันตนเอง (มาตรา 39) จะปิดประกาศรายชื่อไว้ที่ สปส. จังหวัด  ที่ว่าการอำเภอท้องที่ของผู้ประกันตน ทุกอำเภอ และประชาสัมพันธ์ให้ไปตรวจสอบรายชื่อล่วงหน้าเพื่อไปรับเช็ค
        4.2 สำหรับผู้ที่ไปรับเช็คไม่ได้ตามเวลาที่กำหนดได้ประชาสัมพันธ์ให้ไปรับได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2552 เป็นต้นไป หากเจ้าหน้าที่เห็นว่าจะไม่รับเช็ค จะมีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้มีสิทธิมารับภายใน 90 วัน (มิถุนายน 2552) และหากพ้นเวลาดังกล่าวยังไม่มารับ จะนำเช็คไปขึ้นเงินกับธนาคารและส่งคืนคลัง หากผู้มีสิทธิมาขอรับเงินภายหลัง ก็จะขอเบิกจากคลังเพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิตามระเบียบของทางราชการ
        4.3 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552 ได้จัดให้มีพิธีเปิดจ่าย “เช็คช่วยชาติ“ ของจังหวัดอุดรธานีการมอบเช็คใบแรกให้แก่ผู้ประกันตน  และการปล่อยขบวนรถจ่ายเช็คไปตามจุดต่าง ๆ ณ บริเวณห้องอาคารอเนกประสงค์ ศาลากลางจังอุดรธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายธีระเดช วงษ์ราชธ์) เป็นประธานในพิธีเปิด

         สปส. อุดรธานี  ได้เปรียบเทียบข้อมูลผู้ประกันตนของจังหวัดอุดรธานี  จำนวน 51,786 ราย ซึ่งไม่ได้จัดตามจำนวนผู้ที่มีรายได้เกินกว่า 15,000 บาท ปรากฏว่า ขณะนี้ สำนักงานประกันสังคมได้อนุมัติ “เช็คชวยชาติ” แล้วจำนวน 47,521 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 91.76 ซึ่งน่าจะใกล้ข้อมูลเป้าหมาย อย่างไรก็ตามสำนักงานฯ ยังคงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนที่ยังเหลืออยู่รีบไปยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือฯ และการดำเนินการจ่ายเช็คตั้งแต่วันแรกจนจนถึงขณะนี้ ได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนที่กำหนด ยังไม่มีปัญหาอุปสรรค์แต่อย่างใด

Image