194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สภาธุรกิจไทย-ลาว ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการวาระปี 54-56

สภาธุรกิจไทย-ลาว ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการวาระปี 54-56

 

           เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล ประธานคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-ลาว ประชุมหารือเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-ลาว วาระประจำปี 2554-2556 และกำหนดนโยบายแผนการดำเนินงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 20 คน อาทิเช่น นายไพรัช บูรพชัยศรี, นายนิยม ไวยรัชพานิช กรรมการหอการค้าไทย, นายสมชัย ไกรครุฑรี ประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นายสุระชัย ทวีแสงสกุลไทย เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1, นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ฯลฯ

 

Image

Image

 

           โดยสภาธุรกิจไทย-ลาวได้มีมติให้ รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ วาระประจำปี 2554-2556 การประชุมครั้งนี้จึงเป็นการเป็นการประชุมครั้งแรกเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดนโยบายแผนการดำเนินงาน

 

Image

 

           รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล ประธานคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-ลาว เปิดเผยว่า สภาธุรกิจไทย-ลาว จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 จากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย) ที่มีมติเห็นชอบให้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดตั้งสภาธุรกิจไทย-ลาวขึ้น โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร จากการที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนและด้านอื่นๆ อันดีร่วมกันมาตลอด

           สภาธุรกิจไทย-ลาว จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนและการบริการระหว่างนักธุรกิจไทย-ลาว ส่งเสริม ขยายความร่วมมือทางธุรกิจ อำนวยความสะดวกในด้านการทำธุรกิจโดยเฉพาะทางการเงิน การค้า การบริการและการศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจระหว่างกัน

Image

Image

 

           การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามระเบียบข้อบังคับจะมีต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 15 คน ประกอบด้วย ประธานที่ได้รับการเลือกตั้ง 1 คน, รองประธานไม่น้อยกว่า 3 คน, เลขาธิการ 1 คน, รองเลขาธิการไม่น้อยกว่า 3 คน, เหรัญญิก 1 คน, นายทะเบียน 1 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน โดยแผนการดำเนินงานต่อไปนั้นจะมีทั้งการจัดประชุมสัมมนาต่างๆ และการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ

 

Image

Image