194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

 

           เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี นายสมชัย อภิวัฒนพร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและคณะ เดินทางมาตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ท้องที่จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งหารือข้อราชการการกับ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และ, นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

 

 

treasury4

 

 

          การประชุมในครั้งนี้มีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ อาทิเช่น การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ, การดำเนินงานตามโครงการของรัฐบาล, การดำเนินงานของสถาบันการเงินเช่น ด้านการรับฝากเงิน, ด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs วิสาหกิจชุมชน, NPL ฯลฯ และรับทราบปัญหาอุปสรรคที่มีในการทำงานและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

treasury6

 

 

          ซึ่ง นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้นำเสนอข้อมูลด้านเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ในภาคการค้าการลงทุน โดยในปี 2554-55 นี้ คาดว่ามีเม็ดเงินการลงทุนในจังหวัดอุดรธานีนับหมื่นล้านบาททั้งในภาคการค้าการบริการ และการลงทุนด้านเกษตรอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสินค้ายางพาราที่มีผู้สนใจมาลงทุนในจังหวัดมากขึ้น จังหวัดอุดรธานีนอกจากจะเป็นศูนย์กลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางการค้า การบริการของประเทศเพื่อนบ้านทั้ง สปป.ลาว ที่มีนักธุรกิจ นักท่องเที่ยวเดินทางมาใช้จ่ายในจังหวัดอุดรธานีเป็นจำนวนมาก รวมทั้งชาวเวียดนามที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดอุดรธานีด้วยเช่นกัน  ในส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนนั้น ขอให้ภาครัฐได้เปิดโอกาสในการพูดคุย หารือกับภาคเอกชนให้มากขึ้น อีกทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐควรให้มีความต่อเนื่องเพื่อให้ท้องถิ่นให้มีเม็ดเงินหมุนเวียน ตลอดจนการผลักดันการจัดสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางหนองคาย-กรุงเทพฯ หากเป็นผลสำเร็จจะทำให้การคมนาคม ระบบโลจิสติกส์มีความสะดวกมากขึ้น
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ได้เน้นย้ำให้ ส่วนราชการและวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้เร่งทำงานและชี้แนะประชาชนถึงรายละเอียดโครงการของรัฐบาลเพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างภาครัฐกับประชาชนมากขึ้น และได้ฝากประเด็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานีเช่น

          1. เขยฝรั่งในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีจำนวนมาก แต่เขยฝรั่งเหล่านั้นอาจจะเป็นบุคคลที่ไม่มีคุณภาพและสร้างปัญหาให้กับสังคมและภาครัฐหรือไม่

          2. ระบบโลจิสติกส์ หากมีรถไฟความเร็วสูงเกิดขึ้นจริง ประชาชนจะได้อะไรบ้าง ควรจะมีการเตรียมพร้อมหรือเตรียมข้อมูลไว้

          3. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปิดเสรี AEC/ FTAs ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้ได้รับทราบข้อดี ข้อเสีย สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีนี้

 

          โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะ ตลอดจนอุปสรรค์ปัญหาต่างๆ นำเข้าสู่กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานต่อไป