194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ประกาศผลรางวัล ?คนดีศรีอุดรธานี? ปี 2554

รางวัล ?คนดีศรีอุดรธานี? ปี 2554 เชิดชูเกียรติ 21 บุคคล ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่เมืองอุดรธานี

    จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมเชิดชูคนดีศรีอุดรธานี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ คุณงามความดีแก่ประชาชนชาวอุดรธานี ให้เป็น ?คนดีศรีอุดรธานี? กำหนดมอบโล่เกียรติคุณในวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ณ เวทีกลาง งานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ในงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจำปี 2554

    บุคคลผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น ?คนดีศรีอุดรธานี? มี 21 คน ดังนี้

    สาขาเกษตรกรรม จำนวน 2 ราย คือ
    1. นางอัมพร นันทากุล    อ.ทุ่งฝน
    2. นายรุ่งเรือง  บุริจันทร์    อ.กุมภวาปี

    สาขาพาณิชยกรรมและหรืองานบริการ จำนวน 1 ราย คือ
    นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย     ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

    สาขาผู้ให้บริการสังคม จำนวน 15 ราย คือ
    1. นายปรีชา เสนาสุ    ข้าราชการบำนาญ อ.เมืองอุดรธานี
    2. นางทองวัน  ประทุมรัตน์    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อ.น้ำโสม
    3. นายนิยม  เทพบุผา    ภาคประชาชน อ.บ้านผือ
    4. นายคำพวง  เม่ามีศรี    ภาคประชาชน อ.บ้านดุง
    5. พันตำรวจเอกสรรธาน  อินทรจักร  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
    6. นางพรพรรณ  ศรีซุย    ครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา อ.พิบูลย์รักษ์
    7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ พลประถม    รองคณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
    8. นางปาจรีย์  นาระกุล    ครูโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อ.เพ็ญ
    9. นางจรรยา ศิริสมพงษ์    ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา อ.ศรีธาตุ
    10. นางอังคณา  บุญพงษ์    ข้าราชการบำนาญ อ.หนองหาน
    11. นายปราโมทย์ ธัญญพืช    นายอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาด
    12. นายแม้ม  บุบผาพวง    ภาคประชาชน อ.กุดจับ
    13. นางสาวตนุษา  ซิ้มเจริญ    ภาคประชาชน อ.เมือง
    14. นางจิราพร  เหลืองอิคสุต    ครูโรงเรียนบ้านดู่ อ.หนองวัวซอ
    15. นายเฉลียว  ศรีจุมพล    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านคำสง่า ต.นาคำ อ.บ้านดุง

    สาขาผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 3 ราย คือ
    1. นายอำนวย อินทรธิราช    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อ.เพ็ญ
    2. นายมงคล  มีลา        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อ.บ้านผือ
    3. นายคำฝอย  โพนธาตุ    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง

dee1