194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ภาคเอกชนอุดรธานี จับมือระดมความคิดเห็น จัดตั้ง ?ประชาคมเมืองอุดรธานี?

ภาคเอกชนอุดรธานี จับมือระดมความคิดเห็น จัดตั้ง ?ประชาคมเมืองอุดรธานี?
กำหนดทิศทางความเติบโตของเมือง ให้เป็นไปตามทิศทางที่ประชาชนต้องการ

    เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 ที่หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ภาคเอกชนประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดอุดรธานี, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี, สมาคมฮากกาจังหวัดอุดรธานี, มูลนิธิทำนุบำรุงศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี, สมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนจังหวัดอุดรธานี, มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน, มูลนิธิส่งเสริมธรรมอุดรธานี ร่วมกันประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดตั้ง ?สภาเมืองอุดรธานี? กำหนดทิศทางความเติบโตของจังหวัด

community8

community9

community10

    โดยจังหวัดอุดรธานี ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีกลุ่มนักลงทุนทั้งต่างถิ่นและในพื้นที่เข้ามาลงทุนในจังหวัดอุดรธานีเป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนของภาคค้าปลีก ค้าส่ง ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร และภาคบริการ ดังนั้นหากประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี มีการรวมตัวกัน รวบรวมความคิดเห็นจากพ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี เพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนด จะเกิดผลดีต่อจังหวัดอุดรธานี ซึ่งจะมีความเติบโตสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับจังหวัดอุดรธานีได้อีกมาก ทั้งนี้อาจจะต้องเชิญนักวิชาการในพื้นที่ อาทิเช่น จากสถาบันการศึกษาในจังหวัด ภาคประชาสังคม ร่วมให้ความคิดเห็นด้วย

    นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ เลขาธิการสภาธุรกิจไทย-ลาว กล่าวว่า แนวคิดการรวมตัวจัดตั้งประชาคมเมืองอุดรธานีนั้น เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีมีความเติบโตขึ้นมาก หากปล่อยให้ข้าราชการพัฒนาเมืองอุดรธานีฝ่ายเดียวโดยที่ภาคเอกชน ภาคประชาชนไม่ได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง อาจทำให้การเติบโตไปในทิศทางที่ต่างออกไป อีกประการหนึ่งข้าราชการมาทำงานเพียงชั่วคราวอาจจะไม่มีความเข้าใจในจังหวัดอุดรธานีมากนัก และหากสามารถรวมกันได้จะทำให้ภาคเอกชนมีพลังและเป็นปึกแผ่นมากขึ้น
    ยกตัวอย่างจังหวัดสงขลา ภาคเอกชนได้มีการรวมกลุ่มกัน จัดทำวางแผนจังหวัด 5-10 ปี กำหนดทิศทางการเติบโตของเมือง เมื่อมีผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ามาบริหารงานจะต้องนำแผนนี้มาศึกษาและดำเนินการตามนั้น นอกจากนี้ยังมีจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่นที่ได้รวมกลุ่มของภาคเอกชนเช่นกัน โดยเฉพาะที่ขอนแก่นจัดตั้งกลุ่มปัญจมิตร ซึ่งสามารถดำเนินการให้ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ เช่น บิ๊กซี แม็คโคร โลตัส ให้เสียภาษีรายได้รวมภายในจังหวัดได้ ส่วนที่จังหวัดอุดรธานีห้างสรรพสินค้าจะเสียภาษีสินค้า 7% เท่านั้น ดั้งนั้นเม็ดเงินด้านภาษีจังหวัดขอนแก่นจะมีมูลค่ามหาศาลกว่าจังหวัดอุดรธานี ทำให้สามารถนำไปพัฒนา ซ่อมแซม ปรับปรุงสาธารณูปโภคต่างๆ ได้มากกว่า

community7 community2

    นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การร่วมพัฒนาหรือผลักดันเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีนั้น ที่ผ่านมาเมื่อมีการประชุมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ภาคเอกชนที่เข้าร่วมประชุมจะมีเพียงหอการค้า สภาอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเท่านั้น ดังนั้นในการพิจารณางบประมาณในเรื่องการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวของจังหวัด ส่วนใหญ่จะถูกผันนำไปใช้ในการพัฒนาด้านอื่น ที่ผ่านมาหอการค้า ได้พยายามบรรจุเรื่องการพัฒนาด้านการค้าการลงทุนเข้าไปสู่ภาครัฐเพื่อให้นำไปสู่กระบวนการพัฒนาเช่น การประชุม ครม.สัญจรอุดรธานี ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นงบศึกษาโครงการศึกษาพัฒนาพื้นที่หนองแด เพื่อรองรับศูนย์ประชุมและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี การจัดสร้างถนนวงแหวน

community3 community6

    นอกจากนี้ การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ควรจะเป็นไปเพื่อรองรับการเปิดประเทศของ สปป.ลาว ที่ได้จัดทำเขตเศรษฐกิจพิเศษรองรับนักลงทุนที่จะเข้าไปใน สปป.ลาว ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีมีการจราจรติดขัดอย่างมาก เนื่องจากมีรถบรรทุกสินค้าสัญจรผ่านจังหวัดอุดรธานีเพื่อเข้าไปส่งสินค้าใน สปป.ลาว นอกจากนี้ยังมีรถยนต์ตามโครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาลที่จะออกสู่จังหวัดอุดรธานีอีกประมาณ 2,000 คัน ไม่รวมกับคอนโดมิเนียมที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานี ที่สามารถบรรจุรถได้หลายร้อยคันต่อโครงการ ทำให้เพิ่มปริมาณรถยนต์บนท้องถนนเพิ่มมากขึ้น

    การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็เป็นเรื่องสำคัญที่ภาครัฐควรให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคน ภาษา และการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานี ที่ผ่านมามีมหาวิทยาลัยจีนในไต้หวันเข้ามาศึกษาพื้นที่การลงทุนในจังหวัดอุดรธานีแล้ว โดยเบื้องต้นกลุ่มทุนเหล่านี้จะเข้าไปลงทุนที่ สปป.ลาว และส่วนหนึ่งจะเข้ามาลงทุนในจังหวัดอุดรธานี คาดว่าในอีก 3 ปีข้างหน้า จะมีกลุ่มพ่อค้าจีนเข้ามาอาศัยในจังหวัดอุดรธานีอีกหลายหมื่นคน และยังมีกลุ่มพ่อค้าชาวเวียดนามอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งจังหวัดอุดรธานีถือเป็นเมืองหน้าด่านของ AEC ที่จะเป็นจุดรองรับทั้งรถไฟความเร็วสูงจาก เวียงจันทน์ - อุดรธานี ? กรุงเทพฯ ? มาเลเซีย ? สิงคโปร์ ดังนั้นการกำหนดความเติบโตของเมืองจึงควรมองจุดต่างๆ เหล่านี้ด้วย

community1 community4

    นายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล นายกสมาคมฮากกาจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การที่ภาคเอกชนมีการรวมตัวกันถือเป็นเรื่องที่ดี และที่สำคัญภาครัฐควรให้ความสำคัญกับภาคเอกชนและชาวเมืองอุดรธานี โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานีการจะพัฒนาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งใดนั้น ควรจะอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสม

    นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีต่อภาคการค้า การลงทุน รวมทั้งในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย หากสามารถจัดทำโครงข่ายโลจิสติกส์ได้ เช่น เส้นทางการขนส่งสินค้าจากอุดรธานี-มุกดาหาร หรือ นครพนม-สปป.ลาว-ดานัง เวียดนาม น่าจะเส้นทางที่โลจิสติกส์รองรับส่วนนี้ได้ เพียงแต่ สปป.ลาวจะยอมให้เราผ่านเส้นทางหรือไม่ ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะเป็นผู้ต่อรอง ที่ผ่านมามีนักธุรกิจจากญี่ปุ่นมาพบเพื่อขอข้อมูลและแจ้งความประสงค์ในการจัดทำโรงงานชุบเหล็กแข็ง และโรงงานพลาสติก แต่เมื่อถามถึงระบบโลจิสติกส์ กลับไม่ได้มีรองรับเท่าที่ควร จึงเป็นจุดอ่อนที่จะถึงนักลงทุนมายังจังหวัดอุดรธานีได้
    ดังนั้นหากมีการจัดตั้งประชาคมเมือง ภาคเอกชนและชาวอุดรธานี ต้องจับมือกันและศึกษาความต้องการ ทิศทางเมืองอุดรธานีอย่างแท้จริง นำมาเขียนแผนเพื่อผลักดันให้ข้าราชการที่จะมารับตำแหน่งได้ดำเนินการไปตามทิศทางที่กำหนดได้

community5 community11

    นายศิริ คูสกุล ประธานชมรม กล่าวว่า เห็นด้วยกับการจัดตั้งประชาคมเมือง ซึ่งเบื้องต้นได้มีการพูดคุย หารือ กันระหว่างสมาชิกชมรมแล้ว และสมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วย ซึ่งหากรวมกันได้จะสามารถต่อรองกับหน่วยงานภาครัฐได้

    นายบรรจง ฉัตรไพฑูรย์ ประธานมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถานอุดรธานี กล่าวว่า เห็นด้วยต่อการจัดตั้งประชาคมเมือง และขอให้เร่งดำเนินการจัดตั้งโดยเร็ว

    นายประสิทธิ์ ทนงธนะสิทธิ์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี กล่าวว่า แนวคิดการจัดตั้งประชาคมเมืองอุดรธานีถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ทั้งนี้ต้องนำข้อมูลเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของมูลนิธิก่อน เพื่อแจ้งให้สมาชิกรับทราบแนวทางการดำเนินงาน เพราะมูลนิธิเป็นองค์กรการกุศล มีกฎ ระเบียบที่ต้องปฏิบัติ เช่น การไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมือง ดังนั้นจึงต้องขอความเห็นชอบจากสมาชิกมูลนิธิ

    ด้าน นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า แนวคิดการจัดตั้งประชาคมเมือง ได้มีการนำเสนอกันมาค่อนข้างนาน หากต้องให้การจัดตั้งประสบผลสำเร็จจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม มูลนิธิ ร่วมกันขับเคลื่อนทิศทางของจังหวัดตามที่ต้องการ อีกด้านที่ควรจะต้องมีส่วนร่วมคือ ภาควิชาการ และสภาบันการศึกษาในจังหวัดอุดรธานี เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี วิทยาลัยสันตพล และมีการวางแผนแล้วว่าจะทำอย่างไร แผน 5 ปี แผน 10 ปี เป็นอย่างไร ตัวอย่างเช่น การใช้ประโยชน์สนามทุ่งศรีเมืองที่มีมากเกินไป เมื่อประชาชนเดือดร้อนจะต้องร้องเรียนกับใคร ดังนั้นสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรก คือ การรวบรวมทุกภาคส่วนรวมทั้งภาคเกษตรกรรม ตั้งแบบครบวงจร สร้างเป็นแผน เมื่อหัวหน้าส่วนราชการมารับตำแหน่งแล้วต้องทำตามแผนที่เราจัดทำขึ้นได้