194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ประชุม กรอ. อุดรธานี

ประชุม กรอ. อุดรธานี

    เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมคำชะโนด ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายชยพล ธิติศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานที่ประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี (กรอ.จังหวัดอุดรธานี) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม

state-private2

state-private1

    การประชุมมีการแจ้งเพื่อทราบ ในโครงการต่างๆ ประกอบด้วย
    1. โครงการนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวจังหวัดอุดรธานี
        โดยบริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ได้เสนอพื้นที่ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี โดยที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 12 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ 2,000 ไร่ ครอบคลุม ต.หนองขอนกว้าง ต.หนองนาคำ และ ต.หนองไผ่ อยู่ห่างจาก ถ.มิตรภาพ 2 ประมาณ 1.8 กิโลเมตร มีระบบสาธารณูปโภคบริเวณใกล้เคียงประกอบด้วย สถานีไฟฟ้าแรงสูง สถานีรถไฟหนองตะไก้ ห่างจากที่ตั้งโครงการประมาณ 1.5 กิโลเมตร ปัจจุบัน ทำเป็นคลังสินค้าโดยมีสถานีปลายทางที่ จ.หนองคาย มีโครงการจัดทำรถไฟความเร็วสูง ที่เชื่อมจากจีน โดยอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และใช้น้ำในการทำอุตสาหกรรมน้อยที่สุด ซึ่งจังหวัดอุดรธานีถือเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้ง และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องพร้อมสนับสนุน และผลักดันเพื่อให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมให้ได้โดยเร็ว

    2. โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานี
        ความเป็นมาของโครงการ เกิดจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 จังหวัดอุดรธานี โดยการสนับสนุนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อุดรธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบกลาง แผนงบประมาณ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รงรายจ่ายอื่นๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย จำนวน 29,238,800 บาท แยกเป็น รายจ่ายงบดำเนินงาน จำนวน 1,238,800 บาท และรายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษา จำนวน 28,000,000 บาท
ความคืบหน้าด้านการศึกษาดูงาน จังหวัดอุดรธานีโดยคระกรรมการที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 8-13 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 มีนาคม-2 เมษายน 2556 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
       เป้าหมายการปฏิบัติงานเรื่องมหาวิทยาลัยอุดรธานี เพื่อเป็นศูนย์กลางมหาวิทยาลัยของประเทศและในประชาคมอาเซียน

   3. โครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างถนนวงแหวนรองที่ 2
       ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งของจังหวัดอุดรธานี มีถนนเชื่อมโยงโดยตรงกับจังหวัดโดยรอบทั้ง 4 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดหนองคาย สกลนคร หนองบัวลำภู ขอนแก่น และจังหวัดเลย ซึ่งรวมปริมาณการจราจรทั้งขาเข้า และขาออก เฉลี่ย 78,556 คันต่อวัน อีกทั้งในปัจจุบัน วงแหวนรอบที่ 1 ของจังหวัดอุดรธานี มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 62,296 คันต่อวันนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการคมนาคม ทางด้านการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว จำเป็นต้องเปิดเส้นทางคมนาคมสายใหม่ ที่มีความพร้อมและความสะดวก เป็นปัจจัยสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุนอีกทั้งจะเป็นทางสายหลักของโครงข่ายทางหลวงที่เชื่องโยงในระดับประเทศ ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด

state-private7

       โดยมีผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย ความยาวของวงแหวนรอบที่ 2 ประมาณ 93 กม., แนวคิดการก่อสร้างเป็นถนนแบบ 4 ช่องจราจร, งบประมาณก่อสร้างประมาณ 4,000 ล้านบาท (ไม่รวมค่าเวนคืนที่ดิน) โดยมี 7 จุดตัด ประกอบด้วย จุดตั้งที่ 1 ตัดบนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนอุดรธานี-ขอนแก่น จุดตั้งที่ 2 ตัดบนทางหลวงหมายเลข 2313 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 210 (บ้านเหล่า)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 2316 (ท่ายม) จุดตัดที่ 3 จุดตัดบนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนอุดรธานี-หนองบัวลำภู จุดตัดที่ 4 จุดตัดบนทางหลวงหมายเลข 2263 ตอนอุดรธานี-อ.กุดจับ จุดตัดที่ 5 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนอุดรธานี-หนองคาย จุดตัดที่ 6 ทางหลวงหมายเลข 2410 จุดตัดที่ 7 ทางหลวงหมายเลข 22