194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

รัฐและเอกชนร่วมอภิปราย “ประชาคมเมืองเทศบาลอุดรธานี”

รัฐและเอกชนร่วมอภิปราย “ประชาคมเมืองเทศบาลอุดรธานี”

          วันนี้ (4มิถุนายน2556) เทศบาลนครอุดรธานี จัดงานสัมมนาประชาคมเมืองเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ นางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองฯ พ.ต.ท.ธวัช นิยมสุข สารวัตรปราบปราม สภ.เมืองอุดรธานี และมี ผศ.ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ ดำเนินการสัมมนา โดยมีผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลอุดรธานี และประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมรับฟัง กว่า 300 คน

municipalities2-3

          โครงการสัมมนาประชาคมเมืองเทศบาลนครอุดรธานีในขึ้นนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ระดมแนวคิดที่หลากหลายประกอบการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการเมืองเชิงสร้างสรรค์ตามหลักธรรมาภิบาล และจัดทำแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

municipalities2-1

ตามลำดับจากซ้าย : นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี, นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

          นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานีกล่าวถึง ตามแนวคิดการพัฒนาแบบใหม่ ซึ่งหน่วยราชการทั้งหลายได้ถือปฏิบัติอย่างแพร่หลายคือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพราะคนเท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์และผลกระทบโดยตรงจากากรพัฒนา ส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเพียงเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แนวคิดการพัฒนาดังกล่าวจึงเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการไม่แยกส่วนอีกต่อไป เป็นการพัฒนาทั้งตัวคนและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่รอบตัวคนทั้งยังเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตั้งแต่ต้นจนจบ คือ การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบ
         การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลจึงเป็นการสมควรที่ผู้มีบทบาทสำคัญที่ประชาชนให้การยอมรับจะได้ใช้การสัมมนาฯ ครั้งนี้ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเทศบาลให้ก้าวไกล อนึ่ง สภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของเรามีอยู่หลากหลาย แต่คงเป็นการยากที่จะดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จพร้อมกันในทุกด้าน เนื่องจากมีข้อจำกัดในหลายปัจจัยเช่น งบประมาณไม่เพียงพอ บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์มีอยู่จำกัด ดังนั้น ในการจัดทำแผนพัฒนาจึงจำเป็นจะต้องมีการคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา เพื่อจะทราบว่าควรดำเนินการแก้ไขปัญหาไหนก่อนหลังในการพัฒนาลำดับต่อไป

         นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวถึง การทำงานของหอการค้าฯ ซึ่งมุ่งเน้นผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตควบคู่กับสังคมและการศึกษา ที่ผ่านมาจังหวัดอุดรธานีมีความเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ ภาควัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ซึ่งกำลังจะขยายความเติบโตออกสู่รอบนอกเขตเทศบาลนครสู่ เทศบาลตำบลหนองบัว เทศบาลตำบลหนองสำโรง ฯลฯ ซึ่งทั้งสองเทศบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมการรับมือ นอกจากนี้จังหวัดอุดรธานีมีจุดเด่นด้านความเป็นศูนย์กลางของอีสานตอนบน และภูมิภาคอินโดจีน การพัฒนาสนามบินเพื่อรองรับความเติบโตของเมืองและการเข้าสู่อาเซียนจึงเป็นเรื่องสำคัญ หอการค้าได้ทำการเสนอของบประมาณเพื่อนำมาปรับปรุงสนามบินให้มีความเป็นนานาชาติอย่างสมบูรณ์ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากภาครัฐ และล่าสุดก็จะมีการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศ อุดรธานี-อินชอน (เกาหลีใต้) ในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ และภาคการขนส่งทางบกจะมีโครงการรถไฟความเร็วสูง และรถไฟรางคู่ ซึ่งจะดึงดูดภาคการลงทุนเข้าสู่จังหวัดอุดรธานีมากขึ้น 
         ในส่วนการส่งเสริมการค้านั้น หอการค้าได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในตลาดนาข่า โดยการมอบป้ายของดีจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย และการขายแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย เช่นการจัดทำเว็บไซต์เพื่อค้าขายแบบออนไลน์ การปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตในบริเวณตลาดผ้านาข่า เพื่อให้ดึงดูดลูกค้าให้มากขึ้น

           นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวถึง การร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชนในการจัดสร้างนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้เร่งดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงในเร็ววันนี้ ภายในนิคมอุตสาหกรรมจะมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อประโยชน์อย่างแท้จริงของชาวอุดรธานี ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการรองรับรถไฟความเร็วสูงที่จะเกิดขึ้น ชาวอุดรธานีจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดหากสามารถจัดสร้างได้

 

 

municipalities2-2   

ตามลำดับจากซ้าย : ผศ.ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ ผู้ดำเนินการสัมมนา, นางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี, พ.ต.ท.ธวัช นิยมสุข สารวัตรปราบปราม สภ.อ.เมืองอุดรธานี     

           นางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาผังเมืองเพื่อรองรับความเติบโตของเมืองอุดรธานี ทั้งในด้านการคมนาคมที่ปัจจุบันมีความหนาแน่นมากขึ้น และการพัฒนาสนามทุ่งศรีเมือง เป็นต้น

         พ.ต.ท.ธวัช นิยมสุข สารวัตรปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานี ที่ต้องอาศัยความร่วมมือของชาวอุดรธานีร่วมกันแก้ไข ยกตัวอย่างเช่น 1. ปัญหาด้านการจราจร ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากความไม่มีระเบียบวินัยของประชาชน ความไม่มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง 2. ปัญหาอาชญากรรม ผลสืบเนื่องจากความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในคดีเด็กและเยาวชนที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ซึ่งการแก้ไขปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ทั้งผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และชุมชน 3.ปัญหารถจักรยานยนต์หาย เฉลี่ยวันละ 5 คัน รวมทั้งปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากความเห็นแก่ตัวของร้านรับซื้อของเก่าที่ไม่ช่วยหูเป็นตาให้กับสังคม 4.ปัญหายาเสพติด ซึ่งปัจจุบันลุกลามเข้าไปในสถานศึกษา กว่า 50% เยาวชนเป็นทั้งผู้เสพและผู้จำหน่าย ทั้งนี้สถานศึกษาและชุมชนจะต้องร่วมกันป้องกันและแก้ไข
         ด้านการทำหน้าที่ของตำรวจ พยายามแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องทั้งการแบ่งโซนรับผิดชอบ และการใช้อาสาสมัครในการดูแลความเรียบร้อย เนื่องจากกำลังพลไม่เพียงพอ

municipalities2-4

municipalities2-5

municipalities2-6

         โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ เช่น

         ประธานชุมชน/ประชาชนทั่วไป ได้เสนอ
         - ขอให้สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน และประชาชนในชุมชนต่างๆ เพื่อให้เห็นพิษภัยของยาเสพติด ซึ่งทางสถานีตำรวจฯ ยินดีให้ความร่วมมือ
        - การแก้ไขปัญหาจราจร เช่น บริเวณด้านหน้าสถานศึกษา เสนอให้จัดทำเป็นถนนวันเวย์เข้าออกทางเดียว, จัดจุดรับส่งให้กับนักเรียน โดยมี ผู้รับผิดชอบเช่น ครู อาจารย์ คอยรับนักเรียนจากจุดรับ และนำส่งเข้าสู่สถานศึกษาโดยปลอดภัย และการเสนอทำรถรางขนส่งผู้โดยสารในจุดสำคัญ เป็นต้น

        ด้านนักศึกษาได้นำเสนอ ประเด็นต่างๆ เช่น
        - การให้ความดูแลในเรื่องเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา ราคาจำหน่ายในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่
        - การให้ความดูแลในด้านหอพักนักศึกษา ราคาหอพัก และค่าไฟฟ้าในหอพัก มีความเหมาะสมหรือไม่
        - ราคาหมวกกันน็อค มีความเหมาะสมหรือไม่ ราคาหมวกกันน็อคแบบเต็มใบ ซึ่งจะมีความปลอดภัยมากกว่า หมวกกันน็อคครึ่งใบ การตั้งราคาจำหน่ายมีความเหมาะสมหรือไม่
        - ปัญหายาเสพติด ซึ่งมาพร้อมกับ ปัญหาการพนัน ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความกวดขันอย่างจริงจัง
        - ภาคการค้า การลงทุน เสนอให้ มีโครงการที่ส่งเสริมด้านการประกอบธุรกิจในอนาคตสำหรับนักศึกษา ยกตัวอย่างเช่น โครงการที่หอการค้าได้จัดทำ คือ การประกวดแผนธุรกิจ เป็นต้น