194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

การรับฟังความคิดเห็น “โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี” ครั้งที่ 1

การรับฟังความคิดเห็น “โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี” ครั้งที่ 1

nikom1-1

     เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ต.โนนสูง จ.อุดรธานี นายชยพล ธิติศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการนิคม อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ของบริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด โดยมีภาคเอกชน อาทิ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ เช่น นางพจนี ย์ ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี, นายศุภกร เสนาสิงห์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และชาวบ้านในพื้นที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ประกอบด้วย สมาชิก อบต.โนนสูง, ชาวบ้านในหมู่บ้านโนนสะอาด บ้านหนองไฮ ชุมชนโนนสูง 2 บ้านชัยพร บ้านหนองนาเจริญ บ้านหนองตะไก้ บ้านแม่นนท์ บ้านหนองสร้างคำ บ้านป่าหวาย เป็นต้น

nikom1-3

nikom1-4

     โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โดยบริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ได้ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดทำแผนพัฒนาขึ้น (จากเดิมที่เคยดำเนินการในช่วงปี 2537 และหยุดชะงักไป) ในตำบลโนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ทันสมัย มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้ง ภายใต้แนวคิดที่มุ่งเน้นให้เป็น “นิคมอุตสาหกรรมสีเขียว” เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง, อุตสาหกรรมประเภทอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลางและขั้นปลาย, อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง, อุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิต และอุตสาหกรรมยาง

nikom1-2

     นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ ผู้แทนโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี กล่าวถึงความเป็นมาการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ว่า จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือกประกอบการตัดสินใจต่างๆ ในการดำเนินงานของโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในการศึกษาของโครงการตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้ เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการ่วมกัน เพื่อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจะจัดประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 คือการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

nikom1-6

nikom1-5

     การรับฟังความคิดเห็นในครั้งที่ 1 นี้ มีผู้แจ้งเข้าร่วมการประชุม จำนวน 400 คน จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนตัวแทนหมู่บ้าน โดยความคิดเห็น ข้อมูล ข้อโต้แย้ง ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมถึงการดำเนินงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของโครงการ จะระบุไว้ในรายงานและนำไปประกอบการตัดสินใจในการดำเนินโครงการ รวมทั้งกำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป