194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรฯ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ติดตามความก้าวหน้า นโยบายรัฐบาลกับการกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท

หอการค้าอุดรฯ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ติดตามความก้าวหน้า นโยบายรัฐบาลกับการกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท
ในส่วนความเชื่อมโยงกับจังหวัดอุดรธานี

2millionbaht1-1

    เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้มีการประชุม ร่วมกันระหว่าง หอการค้าจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ความพร้อมเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในการกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท เพื่อการปรับโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาด้านคมนาคมของประเทศ ในส่วนที่มีโครงการเชื่อมโยงกับพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าและคณะกรรมการ, นายขจิต หิรัญพฤกษ์ ขนส่งจังหวัดอุดรธานี, นายชาตรี นิลผาย ผู้อำนวยการแขวงการทางอุดรธานี, นางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมือง, นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ เลขาธิการสภาธุรกิจไทย-ลาว, นายกฤษฎา ลิ้มมณีประเสริฐ พร้อมด้วยสื่อมวลชน

2millionbaht1-4

    นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดอุดรธานีในฐานะผู้แทนภาคเอกชน ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐขึ้น เพื่อติดตามความก้าวหน้า ความพร้อมเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในการกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ในส่วนที่มีโครงการเชื่อมโยงกับพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของชาวจังหวัดอุดรธานี และประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    ในส่วนของหอการค้าฯ ที่ผ่านมาได้พยายามติดตามความก้าวหน้าของนโยบาย งบประมาณภาครัฐที่จะลงมาพัฒนาโครงการในจังหวัดอุดรธานีที่ค้างอยู่ คือ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาได้เข้าพบและหารือกับ รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ถึงงบประมาณการพัฒนาสนามบินนานาชาติอุดรธานี ตามมติ ครม.สัญจรอุดรธานี จำนวน 270 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้รับเพียง 55 ล้านบาท และการนำเสนอของบประมาณเพื่อจัดทำถนนวงแหวนรอบที่ 2 โดย รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ได้รับทราบข้อมูลและเตรียมมอบหมายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการต่อไป

2millionbaht1-3

    นายชาตรี นิลผาย ผู้อำนวยการแขวงการทางอุดรธานี กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากกรมทางหลวงแจ้งมายังกรมทางหลวงจังหวัดอุดรธานี ให้สำรวจทางรถไฟที่ตัดผ่านถนนว่ามีกี่เส้นทาง แล้วให้เสนอส่วนกลาง เพื่อจัดทำสะพานข้ามทางรถไฟ โดยในส่วนจังหวัดอุดรธานี มีจำนวน 4 จุด ซึ่งจะต้องให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมโดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็น ประกอบด้วย
    1. ถนนสาย 2 บริเวณหนองแด กิโลเมตรที่ 123 งบประมาณจำนวน 320 ล้านบาท ซึ่งจะก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนถนนสาย 2 ต่อจากเทศบาลนครอุดรธานี-ทางแยกไปเพ็ญ กม.123+210 รูปแบบการก่อสร้าง เป็นสะพานข้ามทางรถไฟขนาด 6 ช่องจราจรไปกลับ ความกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร มีผิวทางเป็นผิวลาดยางชนิดแอสฟัลต์คอนกรีต โดยเป็นโครงสร้างสะพาน 2 ตัวแยกออกจากกัน ความยาวแต่ละตัวประมาณ 500 เมตร และก่อสร้างทางคู่ขนานสำหรับกลับรถบริเวณใต้สะพาน 2 ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.25 เมตร
    2. ถนนสาย 216 บริเวณใกล้ทางแยกบ้านจั่น กม.26+050 งบประมาณจำนวน 240 ล้านบาท ซึ่งจะก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนถนนสาย 216 ตอนทางเลี่ยงเืมืองอุดรธานี กม.26+050 รูปแบบการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ ขนาด 4 ช่องจราจรไปกลับ ความกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร มีผิวทางเป็นผิวทางเป็นผิวลาดยางชนิดแอสฟัลต์คอนกรีต โดยเป็นโครงสร้างสะพาน 2 ตัวแยกจากกันความยาวแต่ละตัวประมาณ 475 และก่อสร้างทางคู่ขนาดสำหรับกลับรถบริเวณใต้สะพานกว้าง 5.50 เมตร
    3. ถนนสาย 216 ใกล้ทางแยกบ้านเก่าน้อย กม.17+806.911 งบประมาณจำนวน 240 ล้านบาท รูปแบบการก่อสร้าง เป็นสะพานข้ามทางรถไฟ ขนาด 4 ช่องจราจรไปกลับบนทางหลวงหมายเลข 216 ทางเลี่ยงเมืองอุดรธานี ความกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร มีผิวทางเป็นผิวทางเป็นผิวลาดยางชนิดแอสฟัลต์คอนกรีต โดยเป็นโครงสร้างสะพาน 2 ตัวแยกจากกันความยาวแต่ละตัวประมาณ 475 และก่อสร้างทางคู่ขนาดสำหรับกลับรถบริเวณใต้สะพานกว้าง 5.50 เมตร
    4. สาย 2033 เส้นทางกุมภวาปี – ศรีธาตุ จ.อุดรธานี งบประมาณจำนวน 200 ล้านบาท ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของสำนักบำรุงทางอุดรธานีที่ 2
    ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้แจ้งให้หน่วยงานในพื้นที่ต้องจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 3 ครั้ง คาดว่าต้องใช้นานพอสมควรจึงจะดำเนินการได้ โดยเป็นไปตาม พรบ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท โดยคาดการณ์ว่าตาม พรบ.นี้จะแยกเป็นงบประมาณเป็นส่วนๆ เช่น งบประมาณสำหรับจัดทำรถไฟความเร็วสูง 80% งบประมาณของกรมทางหลวง 15% และส่วนต่างๆ ประมาณ 5% ในส่วนงบประมาณของกรมทางหลวงคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 3 แสนล้านบาท สำหรับแนวโน้วความเป็นไปได้หาก พรบ.เงินกู้ ผ่านแล้ว รัฐบาลน่าจะให้กรมทางหลวงนำเงินส่วนนี้มาใช้ประโยชน์ก่อนได้ เนื่องจากมีแผนดำเนินงานชัดเจน ซึ่งกรมทางหลวงให้เร่งดำเนินการสำรวจ ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี โครงการที่จะเข้าตาม พรบ.นี้ คือในสายทางหมายเลข 2 งบประมาณ 514 ล้านบาท เส้นทางจากจังหวัดขอนแก่น-อุดรธานี มีทั้งหมด 5 โครงการ โดยได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจแล้ว เช่น การสำรวจผิวจราจร เป็นต้น

2millionbaht1-2

    นายชาตรี นิลผาย ผู้อำนวยการแขวงการทางอุดรธานี กล่าวอีกว่า สำหรับ พรบ.งบประมาณประจำปีของกรมทางหลวง ปัจจุบันได้รับงบประมาณแล้ว จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการแรก ถนนวงแหวนรอบที่ 1 ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว เป็นปีงบประมาณ  2556-2558 เป็นโครงการต่อเนื่องกำหนดแล้วเสร็จในปี 2558 โครงการที่สอง เส้นทาง อ.หนองหาน-สว่างแดนดิน จ.สกลนคร งบประมาณจำนวน 880 ล้านบาท ซึ่งเป็นปีงบประมาณ 2557-2559
    และในโอกาสที่ นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางเยือนจังหวัดอุดรธานี กรมทางหลวงได้เข้าพบและเสนอการจัดทำเส้นทางวงแหวนรอบที่ 2 ซึ่งรัฐมนตรีฯ ได้เน้นย้ำให้กรมทางหลวงยื่นของบประมาณเพื่อศึกษาโครงการดังกล่าวให้ทันในปีงบประมาณ 2557 นี้ โดยให้เสนอเข้าไปที่สำนักงานแผนงานและนโยบาย ทั้งนี้กรมทางหลวงได้ยื่นเสนอจำนวน 3 โครงการประกอบด้วย
    โครงการแรก เป็นโครงการที่หอการค้าฯ นำเสนอ คือ เส้นทาง 216 วงแหวนด้านทิศตะวันออก ขยายถนนเพิ่มอีก 2 เลน เนื่องจากความเติบโตของเมืองทำให้การจราจรแออัดมากขึ้น
    โครงการที่สอง เส้นทางสาย 2021 ระหว่างดงไร่ – บ้านผือ โดยการปรับผิวจราจร
    โครงการที่สาม การเสนอของบประมาณศึกษา การจัดทำถนนวงแหวนรอบที่ 2
    ทั้งนี้ขอให้หอการค้าฯ ได้ช่วยติดตามความคืบหน้าทั้งสามโครงการผ่านทางรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความรวดเร็วอีกทางหนึ่ง