194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรธานี ร้อง คลังเร่งหามาตรการป้องกันหนี้ NPL

      นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวถึงสภาวะเศรษฐกิจในจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันว่า ในส่วนของการทำงานของหอการค้าจะดูแลในภาคส่วนของธุรกิจของผู้ประกอบการตั้งแต่รายย่อยไปจนถึงรายใหญ่ภายในจังหวัดอุดรธานี ทั้งที่เป็นสมาชิกหอการค้าและไม่ได้เป็นสมาชิก ซึ่งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า ขณะนี้ธุรกิจอยู่ในภาวะชะลอตัวแต่ไม่ถึงกับนิ่งอยู่กับที่ จะเห็นได้ว่าในจังหวัดอุดรธานียังคงมีเงินหมุนเวียนเข้ามาภายในจังหวัดทั้งจากภาคสินค้าการเกษตรและจากต่างประเทศ คือ จากการเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศ และจากเขยต่างชาติ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และภาคธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างในจังหวัดถือว่ามีการขยายตัวในอัตราเพิ่มขึ้น

เข้าร่วมประชุมเพื่อขอรับทราบข้อเสนอแนะรวมทั้งปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนในส่วนของผลกระทบของผลประกอบการในการลงทุน ซึ่งบางส่วนได้หันไปลงทุนในตลาดออมสินมากขึ้นไม่ได้ลงทุนในภาคธุรกิจซึ่งทำให้เม็ดเงินไปอีกทาง ในส่วนของจังหวัดอุดรธานีการค้าขายส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ครอบคลุมไปจนถึง กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม ขอนแก่น เลย รวมทั้งหลวงพระบาง นครเวียงจันทน์ ซึ่งมีประชาชนในจังหวัดอุดรธานีส่วนหนึ่งได้ไปลงทุนใน สปป.ลาว มากขึ้น เนื่องจากการคมนาคมที่สะดวกสบายขึ้น
          การบริโภคของประชาชนในจังหวัดอุดรธานีส่วนใหญ่อยู่ในภาวะชะลอตัว ปัจจัยที่ทำให้เกิดการชะลอตัวของภาคเศรษฐกิจได้แก่ ความไม่เชื่อมั่นในภาครัฐ เช่น ภาวะความไม่แน่นอนทางการเมือง และความวิตกกังวลในการเกิดวิกฤตการณ์เหมือนปี 2540 ซึ่งในระยะนี้หากไม่หาทางป้องกันที่ดีพออาจจะเกิดวิกฤตทางธุรกิจเหมือนปี 2540 จึงขอนำเสนอให้ทางธนาคารต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนได้หามาตรการป้องกันและภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนทั้งจากการพิจารณาปล่อยสินเชื่อของธนาคาร เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนปี 2540 ขึ้นอีก เพื่อไม่ให้เกิดหนี้เสียหรือ NPL  รวมทั้งปัญหาเรื่องเครดิตบูโร เพราะจะทำให้เศรษฐกิจแย่ลงและประชาชนมีความเดือดร้อนมากขึ้น และขอเสนอแนะให้ทางธนาคารต่าง ๆ ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถได้หาแนวทางเพื่อแนะนำ ส่งเสริม และสร้างองค์ความรู้ให้กับพ่อค้าประชาชนในจังหวัดให้มากขึ้น เพื่อให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้มีการขยายตัวมากขึ้นและถือเป็นแนวทางและมาตรการป้องกันการเกิดปัญหา NPL ได้อีกทางหนึ่ง ในส่วนของภาคเอกชนเองโดยเฉพาะหอการค้าจังหวัดอุดรธานีได้พยายามหาทางป้องกัน แต่หากประชาชนมีความระมัดระวังมากเกิดไป ไม่ใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน ก็จะทำให้ภาคธุรกิจไม่ขยายตัว ดังนั้นหากหลาย ๆ หน่วยงานร่วมมือกันให้ความรู้และหาแนวทางร่วมกันน่าจะทำให้เศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้น
          นายประยูร  โฮมภิรมย์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของนโยบายการคลัง รวมทั้งในด้านการเงินปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ จึงส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยของภาคประชาชนเกิดความชะลอตัว ส่วนใหญ่ประชาชนจะถือครองเงิน ซื้อทองคำ หรือเกร็งค่าดอลล์ล่า ส่วนภาคเอกชนมีการชะลอการลงทุนระบบการซื้อขายส่วนใหญ่จะเน้นในการใช้เงินสด เพราะหากใช้เครดิตจะมีปัญหาเรื่องเช็คเด้ง ซึ่งจะเป็นผลพวงตามมาอีกมากมาย และบทบาทของธนาคารของภาครัฐทั้งธนาคารออมสินและธกส. ซึ่งถือเป็นธนาคารของประชาชนขอให้ได้อำนวยความสะดวกกับประชาชนให้มากขึ้น