194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กรอ.อุดรธานี เห็นชอบ พัฒนา “หนองแด” สร้างสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี

 

กรอ.อุดรธานี เห็นชอบ พัฒนา “หนองแด” สร้างสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี
รองรับการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ และเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมือง

             cegame-2-3           

          กรอ.อุดรธานี เห็นชอบให้ อบจ.อุดรธานี ใช้พื้นที่สาธารณะหนองแด สร้างสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี สนามกีฬามาตรฐานสากล รองรับการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ และเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองอุดรธานี

        cegame-2-5

           เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี หรือ กรอ.จังหวัดอุดรธานี ขึ้น โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม มี นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นายสุริยัน เหล่าสุอาภา เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี, นายธนกร วีรชาติยานุกูล นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีและประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี และส่วนราชการ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

            สำหรับการประชุม กรอ.ในครั้งนี้ รัฐบาลได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด โดยเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการซึ่งเป็นภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ในการประชุมมีวาระพิจารณาสำคัญประกอบด้วย การปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะหนองแดเพื่อรองรับศูนย์วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี, ข้อเสนอจากประชาชนในการเสนอแผนพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ข้อเสนอภาคเอกชน และสรุปผลการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 33 โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

            ในส่วนการเสนอปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะหนองแดเพื่อรองรับศูนย์วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี เสนอโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เข้าพัฒนาพื้นที่จำนวน 120 ไร่ เพื่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี  ให้ดำเนินงานตามขั้นตอนและแต่งตั้งคณะทำงานฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมและเร่งรัดระยะเวลาดำเนินการต่อไป

          cegame-2-2

            นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีประชุมนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) เมื่อปี 2555 ที่จังหวัดอุดรธานี อนุมัติงบประมาณให้จังหวัดดำเนินโครงการศึกษาพัฒนาพื้นที่หนองแด เพื่อรองรับศูนย์วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี วงเงิน 23,705,000 บาท โดยจังหวัดอุดรธานี ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี ตามแบบแปลนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทำ จะต้องมีการปรับพื้นที่โดยการถมดินในพื้นที่จำนวนมาก ซึ่งจังหวัดไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะปรับพื้นที่ดังกล่าว มติ กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 4/2557 จึงเห็นชอบให้ย้ายสนามกีฬาจังหวัดไปก่อสร้างที่บริเวณบ้านสามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี หรือพื้นที่ที่เหมาะสม โดยจังหวัดเห็นว่า พื้นที่บริเวณหนองแดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำการศึกษาออกแบบไว้ยังมีศักยภาพสามารถที่จะพัฒนาและก่อสร้างเป็นสนามกีฬาของจังหวัดได้ ดังนั้น จังหวัดจึงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดหางบประมาณสำหรับปรับพื้นที่โดยการถมดินและก่อสร้างเป็นสนามกีฬาจังหวัดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด

                    cegame-2-4          

          cegame-2-6

         cegame-2-7

          พื้นที่สวนสาธารณะหนองแด ปัจจุบันมีพื้นที่ 938 ไร่ เป็นพื้นที่รับน้ำซึ่งจะรองรับได้ 2.2 ล้านลูกบาศก์เมตร หากได้รับการพัฒนา ปรับปรุง จะสามารถรองรับน้ำได้เป็นจำนวน 4 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจึงจะไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดอุดรธานี ตามที่มีข้อห่วงใย ในส่วนการขอใช้พื้นที่เพื่อจัดสร้างสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี นั้น จะใช้พื้นที่ 120 ไร่ โดยการจัดสร้างสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี จะสามารถตอบโจทย์ได้ 4 ประการคือ

1) แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

2) เป็นสนามกีฬาที่สมบูรณ์แบบ ตามมาตรฐานสากล สามารถเปิดให้องค์กร หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ได้

3) สามารถรองรับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับจังหวัดได้

4) เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของชาวอุดรธานี

สำหรับการออกแบบใช้แนวคิดเสื้อเกราะอสุรา โดยจะจัดสร้างท้าวเวสสุวรรณ ขนาดความสูง 30 เมตร หรือเท่ากับตึก 10 ชั้น ภายในสนามกีฬาจัดทำอัศจรรย์สำหรับผู้เข้าชมในเบื้องต้น 2 อัศจรรย์ สามารถรองรับได้มากว่า 10,000 ที่นั่ง และได้เตรียมพร้อมด้านงบประมาณการดำเนินการไว้แล้ว โดยได้กันงบประมาณถมดินไว้จำนวน 50 ล้านบาท และงบประมาณปี 2559 และปี 2560 รวมจำนวน 250 ล้านบาท

โดยหลังมติที่ประชุมเห็นชอบแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จะทำหนังสือเพื่อขออนุญาตจัดสร้างสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี และดำเนินงานตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้ที่ดินของภาครัฐ ซึ่งจะใช้ระยะเวลารวมกว่า 324 วัน แต่ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จะได้พิจารณาเร่งรัดในขั้นตอนต่างๆ ให้ใช้ระยะเวลาให้เร็วขึ้น ทั้งนี้ อบจ.อุดรธานี จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามกรอบกระบวนการของกฎหมายอย่างถูกต้องทุกประการ แต่เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการกระบวนการต่างๆควบคู่กันไป หากได้รับอนุมัติใช้ที่ดิน และดำเนินกระบวนการต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว อบจ.อุดรธานี พร้อมดำเนินการก่อสร้างได้ทันที

           cegame-2-1

         นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ ให้ความเห็นว่า “เดิมหอการค้าฯ ได้ผลักดันให้จัดมีการปรับปรุง พัฒนาสวนสาธารณะหนองแด เพื่อจัดสร้างเป็นศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ และได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้ว แต่เนื่องจากติดปัญหาบางประการทำให้ไม่ได้จัดสร้าง ส่วนตัวแล้วเห็นด้วยกับการจัดสร้างสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชาวจังหวัดอุดรธานี สามารถรองรับการแข่งขันระดับนานาชาติได้ เพียงแต่ต้องมีการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องน้ำ และการเข้าใช้บริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อจังหวัดอุดรธานี”

              ด้าน นายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประธานสโมสรฟุตบอลอุดรธานี กล่าวว่า “จังหวัดอุดรธานี ยังไม่มีสนามกีฬาระดับประเทศ สนามที่มีอยู่ค่อนข้างล้าสมัย และขาดงบประมาณปรับปรุง ทั้งจอแอลอีดี ที่พักผู้ตัดสิน ที่พักนักกีฬา ห้องน้ำ ไฟฟ้า และอื่นๆ ส่วนใหญ่ไม่ผ่านมาตรฐาน หากทีมฟุตบอลอุดรธานี เอฟซี ขึ้นดิวิชั่น1 จะใช้สนามใดแข่งขัน อีกทั้งจังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคตะวันเฉียงเหนือ แต่ไม่มีสนามกีฬาที่มีมาตรฐานเลย การจัดสร้างสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี จึงเป็นเรื่องสำคัญที่หน่วยงานในจังหวัด ต้องร่วมกันสนับสนุน เพื่อให้ให้บุตรหลาน ใช้ในการออกกำลังกาย ลดอบายมุข ลดปัญหายาเสพติด ลดปัญหาอาชญากรรม ดังนั้น การที่ กรอ.อุดรธานี เห็นชอบให้ อบจ.อุดรธานี จัดสร้างสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี จึงเป็นเรื่องที่ดี เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นแลนมาร์คสำคัญในด้านการส่งเสริมการกีฬา กระผมในนามประธานสโมสรฟุตบอลอุดรธานีเอฟซีแฟนคลับ และพี่น้องชาวกีฬาทุกท่าน ขอขอบคุณ คณะกรรมการ กรอ.อุดรธานี ที่เห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี ในครั้งนี้”