194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าไทย เผย รายชื่อคณะกรรมการหอการค้าไทยชุดใหม่

      เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2550 หอการค้าไทยได้จัดประชุมใหญ่สมาชิก ครั้งที่ 41 ขึ้น ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี โดยการประชุมในครั้งนี้นอกจากจะมีการรายงานผลการดำเนินงานของหอการค้าไทย ในปี 2549 ให้สมาชิกได้รับทราบการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การรับรองงบดุลประจำปี 2549 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการประชุมตามวาระปกติแล้ว

      ในปีนี้ยังได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าไทยชุดใหม่ เพื่อทดแทนคณะกรรมการหอการค้าไทยชุดเดิมที่หมดวาระลงด้วย ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฏว่า มีสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการประจำปีพุทธศักราช 2550 - 2551 โดยเป็นสมาชิกจากส่วนกลาง จำนวน 38 ราย กับหอการค้าจังหวัดอีก 38 ราย รวมทั้งสิ้น 76 ราย

 1.  บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรม จำกัด                                    (นายประมนต์   สุธีวงศ์)
 2.  บริษัท โกลด์ไมน์ การ์เมนท์ จำกัด                                    (นายสุชาติ   จันทรานาคราช)
 3.  บริษัท ไจแอนท์ เอป จำกัด                                             (นายชูเดช   เตชะไพบูลย์)
 4.  บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกั                                        (นายพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล)
 5.  บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด                                                    (นายสถาพร   โคธีรานุรักษ์)
 6.  บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด                                        (นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร)
 7.  บริษัท ทอมสันบราเดอร์ส จำกัด                                        (นายคมสัน   โอภาสสถาวร)
 8.  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)                         (นายพิพัฒ   พะเนียงเวทย์)
 9.  บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด                                           (นายวรพงศ์   พิชญ์พงศ์ศา)
10. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด                                              (นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ)
11. บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด                                        (นายพรสิทธิ์   ศรีอรทัยกุล)
12. บริษัท บี.บี.บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด                               (นายสมภพ   อมาตยกุล)
13. บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)                                       (นางศิรินา  ปวโรฬารวิทยา)
14. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                                  (นายดุสิต   นนทะนาคร)
15. บริษัท พิณสยาม จำกัด                                                     (นายไพรัช   บูรพชัยศรี)
16. บริษัท พูลผล จำกัด                                                         (นายสุกิจ  หวั่งหลี)
17. บริษัท แพนเอเชีย (1981) จำกัด                                         (นางวิไล  เกียรติศรีชาติ)
18. บริษัท ฟู้ดแฟร์รังสิต จำกัด                                                (ดร.สวราช   สัจจมาร์ค)
19. บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)                                   (นายฉัตรชัย   บุญรัตน์)
20. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด                                        (นางนวลพรรณ  ล่ำซำ)
21. บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)        (นายสมพันธ์  จารุมิลินท)
22. บริษัท โรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด                                      (นายพงษ์ศักดิ์  อัสสกุล)
23. บริษัท โรงสีเทพนางรอง จำกัด                                            (นายประสาน  ตันประเสริฐ)
24. บริษัท ล๊อกเล่ย์ จำกัด (มหาชน)                                           (ดร.ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์)
25. บริษัท เวิลด์เทรดดิ้ง จำกัด                                                  (นายวิชัย  อัศรัสกร)
26. บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)                             (นายสนั่น  อังอุบลกุล)
27. บริษัท สแปนมารีน จำกัด                                                    (นายสมเกียรติ  อนุราษฎร์)
28. บริษัท สยามกลการ จำกัด                                                  (นายพรพินิจ  พรประภา)
29. บริษัท สหกรรมกรกิจ จำกัด                                                (นายโอฬาร  วีรวรรณ)
30. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)                                     (นายบุญชัย  โชควัฒนา)
31. บริษัท สำนักงานทนายความชัยวัธ-บัณฑูรย์  จำกัด                    (นายชัยวัธ  มะระพฤกษ์วรรณ)
32. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)                                            (นายสมชาย  บุลสุข)
33. บริษัท แสงทองค้าข้าว  (1968) จำกัด                                    (นายธีระพงษ์  อัศวินวิจิตร)
34. บริษัท อะโกร-พลาสติก โปรดักส์ จำกัด                                  (นายเริ่มพงศ์  บูรณฤกษ์)
35. บริษัท เอช ที อินเตอร์เทรด จำกัด                                         (นายธีระ   ศรีจิรารัตน์)
36. บริษัท เอเชี่ยน เพนนินซูล่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด                         (นายชูเกียรติ  โอภาสวงศ์)
37. บริษัท โอจีซี เรียลเอสเตท จำกัด                                           (นายประสงค์  เอาฬาร)
38. บริษัท โอสถสภา จำกัด                                                       (นายสุนทร  เก่งวิบูล)
39. หอการค้าจังหวัดกระบี่                                                         (นายวัฒนา  ธนาศักดิ์เจริญ)
40. หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์                                                     (นายสิทธิศักดิ์  ยนต์ตระกูล)
41. หอการค้าจังหวัดขอนแก่น                                                     (นายสุรพล  ทวีแสงสกุลไทย)
42.หอการค้าจังหวัดจันทบุรี                                                        (นายยรรยง  เนตรสมานนท์)
43.หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา                                                   (นายโอกาส  เตพละกุล)
44.หอการค้าจังหวัดชุมพร                                                          (นายสมกิจ  อนันตเมฆ)
45.หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่                                                     (นายณรงค์  ตนานุวัฒน์)
46.หอการค้าจังหวัดตรัง                                                            (นายสุรินทร์  โตทับเที่ยง)
47.หอการค้าจังหวัดตาก                                                            (นายนิยม  ไวยรัชพานิช)
48.หอการค้าจังหวัดนครปฐม                                                      (นายวันชัย  นิ้วประสิทธิ์)
49.หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา                                                 (นายทวิสันต์  โลณานุรักษ์)
50.หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช                                            (นายจามร  เจริญอภิบาล)
51.หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์                                                   (นายยุทธนา  กาญจนวงศ์ชัย)
52.หอการค้าจังหวัดนนทบุรี                                                        (นายวัชร  วจีไกรลาศ)
53.หอการค้าจังหวัดนราธิวาส                                                      (นายศิริศักดิ์  หวังธรรมมั่ง)
54.หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์                                                         (นายวรยุกต์   เจียรพันธุ์)
55.หอการค้าจังหวัดปทุมธานี                                                      (นายยง  รุ่งเรืองธัญญา)
56.หอการค้าจังหวัดปัตตานี                                                        (นายประยูรเดช  คณานุรักษ์)
57.หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก                                                    (นายวิโรจน์  จิรัฐิติกาลโชติ)
58.หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี                                                       (ว่าที่ ร.อ.จิตร์  ศิรธรานนท์)
59.หอการค้าจังหวัดแพร่                                                            (นายเอกชัย  วงศ์วรกุล)
60.หอการค้าจังหวัดภูเก็ต                                                           (นายครรชิต  ตัมพานุวัตร)
61.หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร                                                      (นายภมร  เชาว์ศิริกุล)
62.หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด                                                        (ดร.สถาพร  มงคลศรีสวัสดิ์)
63.หอการค้าจังหวัดระยอง                                                          (นายปรัชญา  สมะลาภา)
64.หอการค้าจังหวัดลำปาง                                                          (นายอนุศิษฎ์  ภูวเศรษฐ)
65.หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ                                                      (นายวิทยา  วิรารัตน์)
66.หอการค้าจังหวัดสงขลา                                                         (นายบุญช่วย  จังศิริวัฒนธำรง)
67.หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ                                                (นายพิบูลย์  อัศวเหม)
68.หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม                                                (นายมนตรี  เล็กวิจิตรธาดา)
69.หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร                                                   (นายศุภพสิษฐ์  นวลปานวรชาติ)
70.หอการค้าจังหวัดสระบุรี                                                         (นายวสันต์  เสถียรพันธ์)
71.หอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี                                                         (นายไชยวัฒน์  วีระสมบัติ)
72.หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี                                                     (นายอรัณย์  มิตรเกื้อกูล)
73.หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                  (นายจุมพล  ไลยโฆษิต)
74.หอการค้าจังหวัดหนองคาย                                                      (นายประเสริฐ  วิทยาภัทร์)
75.หอการค้าจังหวัดอุดรธานี                                                        (นายสมชัย  ไกรครุฑรี)