194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

พ่อเมืองอุดรฯ คนใหม่ มอบนโยบายภาครัฐ เอกชน

       นายสุพจน์ เลาวัณย์ศิริ มอบนโยบายการบริหารงานแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 ที่ผ่านมา หลังเข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดใจพร้อมสานงานโครงการต่าง ๆ ที่ดีอยู่แล้วต่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดคนเก่า

        Image

       นายสุพจน์ เลาวัณย์ศิริ กล่าวถึงนโยบายการบริหารงานในที่ประชุมว่าจะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล, คมช., กระทรวง, ทบวง, กรมต่าง ๆ ในทุก ๆ ด้านส่งเสริมสนับสนุนด้านเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมออกตรวจพื้นที่ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน“เอกชนนำหน้า ผู้ว่าเดินตาม” เน้นการบริการประชาชนคือหัวใจของการทำงานตั้งเป้าลดอาชญากรรม อบายมุข และยาเสพติดในชุมชน และการบริหารงานของข้าราชการระดับหัวหน้า ผู้บังคับบัญชาต้องใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับความเป็นธรรมในทุกด้านรวมทั้งการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะด้วย

        -ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
        นายสุพจน์ เลาวัณย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
        เป็นชาวบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมา
        เกิดเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2491
      
        -คู่สมรส
        รศ.ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ
        อดีตคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
        ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์

        -มีบุตร 3 คน ประกอบด้วย
        นางสาวอัญญา เลาวัณย์ศิริ
        นายปกป้อง    เลาวัณย์ศิริ
        นางสาวปันดา เลาวัณย์ศิริ

        -ประวัติการศึกษา
        จบการศึกษาปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2516)
        ปริญญาโท MPA The penneyleania State University (2521)
        จบหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 31 (2537) หลักสูตรนักบริหาร 9 กระทรวงมหาดไทย (2543)

        -ประวัติการทำงาน
        เคยดำรงตำแหน่ง
        ปลัดอำเภอผักไห่ จ.นครศรีอยุธยา
        ปลัดอำเภอลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
        อักษรเลข สำนักงานจังหวัดลำปาง
        หัวหน้างานตรวจราชการกองตรวจราชการ และเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
        หัวหน้าแผนกเลขานุการปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์
        กองกลางสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)
        หัวหน้างานกิจการชายแดนกองการข่าวและการต่างประเทศ สป.มท.
        หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี
        ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ สป.มท.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดชลบุรี
        1 ต.ค. 2545 - 30 ก.ย. 2548 ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
        1 ต.ค.2548 – 30 เม.ย. 2550 ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

        ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี