194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต.

เทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต.

border1

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. นางอรัญญา อุดมลาภ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. “เทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ มี นายประสิทธิ์ ชูเมือง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงานเป็นการนำผู้ประกอบการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปจำหน่ายสินค้า สร้างรายได้เพิ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-4 ธ.ค. 59

border2

          นายประสิทธิ์ ชูเมือง กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ หรือที่เรียกชื่อย่อว่า ศอ.บต.จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบิหารราชการจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ.2553 มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบูรณาการแผนงาน โครงการ ในด้านการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ดำเนินการในจังหวัดชายแดนภายใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา รวมทั้งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดขายแดนภาคใต้ และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่คนไทย ทั้งในและต่างประเทศ

          การดำเนินงานยึดหลักการสร้างความสมานฉันท์ โดยยึดแนวกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" กล่าวคือ ส่งเสริมให้ประชาชน มีอาชีพ มีรายได้ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งงานเทศกาลของดีชายแดนใต้ นอกจากจะมีการจำหน่ายสินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้ว ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ประชาชนในจังหวัดต่างๆ ได้รู้จักจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้น

border3

border4

border5

          ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดงาน เทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. โดยนำผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปออกบูธจำหน่ายสิค้าตามสถานที่ต่างๆ เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม อีกทั้งให้การสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการจำหน่ายสินค้า โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านเทคนิคการผลิต การแปรรูป เพื่อให้สินค้าได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์หีบห่อเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ตลอดจนการแสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการอยู่เสมอ