194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เปิดตัวสมาคมอสังหาริมทรัพย์


เปิดตัวสมาคมอสังหาริมทรัพย์ "พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ" นั่ง นายกสมาคมสมัยก่อตั้ง
สานพลังผู้ประกอบการอสังหาฯ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมจังหวัด

immovable-1

          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี จัดงานเปิดตัวสมาคมฯ โดยมี พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ นั่ง นายกสมาคมฯ ในสมัยก่อตั้ง โดยมี นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดี

immovable-2

           พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ กล่าวว่า สมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี จดทะเบียนก่อตั้งสมาคมแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มผู้ประกอบการในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ ในการประกอบการค้าของสมาชิก เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกกับสมาคม แลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญในการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับทำเลที่ดิน การวางแปลนแผนผังวิธีก่อสร้าง การใช้วัสดุก่อสร้าง เพื่อประโยชน์ในการประกอบการ สอดส่องและติดความความเคลื่อนไหวของภาคธุรกิจการค้าและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการช่วยเหลือส่งเสริมการกุศลและสาธารณกุศล การปฏิบัติกิจการอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก หรือส่วนรวมตามขอบเจตที่กฎหมายให้อำนาจกระทำได้และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ซึ่งกิจกรรมอันดีเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมภายในจังหวัด

immovable-3

           "จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยเฉพาะธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเติบโตอย่างรวดเร็ว ความต้องการด้านที่อยู่อาศัยจึงมีมากขึ้น ตามจำนวนประชากรที่มีการอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดใกล้เคียง สมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี จึงเปรียบเสมือนเป็นหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ภายในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งสมาชิกจะประกอบด้วยผู้ประกอบการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจสร้างบ้าน ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน เป็นต้น การดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ซึ่งนโยบายการดำเนินงานจะสอดคล้องกับการดำเนินงานของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย การเกิดขึ้นของสมาคม จึงถือเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดอุดรธานี เป็นอย่างมาก”

          สำหรับ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ อุดรธานี มี คณะกรรมการดำเนินงาน ในสมัยก่อตั้ง ประกอบด้วย พ.ท.วรายุส์ตรีวัฒนสุวรรณ นายกสมาคม นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล อุปนายก นายพลพจน์ เรืองกิตต์ชัยกุล อุปนายก นายสุวัฒน์ วิไลงาม กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสรโชติ ตั้งโชติสกุล กรรมการและฝ่ายทะเบียน นายจตุรงค์ ธนะปุระ กรรมการและเลขานุการ นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล กรรมการและเหรัญญิก นายณัฐวุฒิ ราชัน กรรมการและปฏิคม
พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ กล่าวอีกว่า กิจกรรมแรกของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ อุดรธานี ที่จะเกิดขึ้นคือ การจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโดอุดรธานี ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด "Art Of Living" ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ภายในงานมีการออกบูธโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม รับสร้างบ้าน เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านและวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น"

           ภายในงานเปิดตัวสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี ได้มีการบรรยายพิเศษ จากวิทยากรที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “อุดรธานีกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งอนาคต”, นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาเมืองสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”, นายจรัญ เกษร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรสันติ จำกัดและกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ที่ลุมพินี...ชุมชนน่าอยู่” และนายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษในหัวข้อ "42 ปี บนเส้นทางอสังหาริมทรัพย์"