194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

“ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” ลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ

“ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ ติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 4.0
เน้นร่วมคิดร่วมทำของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว ย้ำต้อง “คิดให้เป็น” ให้ประชาชนมีกินมีใช้

      somkid1-1

somkid1-2

somkid1-3

           ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ติดตามการดำเนินการแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 4.0 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย บึงกาฬ) ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ และผู้นำภาคเอกชน อาทิ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม

somkid1-8

         ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ว่า การลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ ครั้งนี้ เพื่อรับฟังปัญหา และขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยภาคของรัฐบาล ในด้านการบริหารงบประมาณกลุ่มจังหวัดจะต้องมองถึงความเชื่อมโยงกัน ให้มีการกระจายรายได้ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ จะทำให้ทั้งกลุ่มไปได้แรงและเร็ว มีการบริหารจัดการที่ดี มองการณ์ไกล 5-10 ปี ข้างหน้า มีการคิดร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคแอกชน ช่วยเหลือสนับสนนุให้ประชาชนมีกินมีใช้

         “หัวใจหลัก ขอให้คิดในเรื่องท่องเที่ยว คิดวิเคราะห์ถึงเป้าหมาย กลุ่มนักท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น ชาวจีนกับชาวไทย ต้องมีสถานที่ถ่ายภาพ มีที่จับจ่ายสินค้า มีที่กิน หากเป็นกลุ่มยุโรป ส่วนใหญ่จะชอบการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ดังนั้นต้องให้สอดรับกับกลุ่มเป้าหมาย ในการพัฒนาต้องให้เชื่อมโยงกันทั้งกลุ่ม เช่น นักท่องเที่ยวพักที่จังหวัดอุดรธานี และจะไปเที่ยวที่จังหวัดใดในกลุ่มจังหวัด การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ควรดึงมหาวิทยาลัยในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดคอนเซ็ปท์ ว่า ชุมชนนี้มีจุดเด่นอะไร จะต้องเน้นด้านใดและเชื่อโยงกับการท่องเที่ยว เพื่อดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยว เน้นต้อง “คิดให้เป็น” ภาคเอกชนต้องมีการประสานงาน คิดร่วมกัน ดึงจุดเด่นของตนเองออกมาเพื่อประชาสัมพันธ์ ดึงเอกชนเข้ามาช่วยคิด แต่หัวใจสำคัญคือผู้ที่ควบคุมดูแลก็คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องคิดเป็น ลงมือทำ และร่วมทำงานแบบกระบวนการประชารัฐ”

somkid1-7

          นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ให้ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดอุดรธานี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ทั้งในภาคการเกษตร สินค้าเกษตรสำคัญ ภาคการค้า การบริการ และเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีร่องรอยของอารยธรรมล้านช้าง จึงมีจุดแข็งในด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จังหวัดในกลุ่มฯ มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านในหลายพื้นที่ มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จุดผ่อนปรน จุดผ่านแดนถาวรหลายแห่ง ทำให้ภาคการค้าชายแดนมีความเติบโตมาก ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี กำลังผลักดันในภาคอุตสาหกรรม คือ การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี และโครงการโปแตซ และเสริมจุดแข็งกลุ่มคือ การผลักดันให้จังหวัดอุดรธานี เป็นเมือง Mice City โดยในปีนี้ จังหวัดได้อัพเกรดการจัดงานประจำปี ให้เป็นงานระดับ EXPO เป็นงานมหกรรมผ้าทอมือลุ่มน้ำโขง ซึ่งได้ของบประมาณกลุ่มจังหวัด ปี 2560 เพิ่มเติมในการจัดงาน โดยหากเป็น Mice City ได้จะสามารถเอื้อเฟื้อ ส่งเสริมการจัดในงานภายในกลุ่มจังหวัดได้ เช่น การจัดงานผีตาโขน การจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ ของ จ.เลย เป็นต้น ด้านการท่องเที่ยว เน้นการเชิงวัฒนธรรม มีแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง การท่องเที่ยวชุมชน มีจุดเด่นในด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แหล่งช้อปปิ้ง และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ทะเลบัวแดง ปีที่ผ่านมา CNN ได้ยกย่องให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวที่สวยแปลก 1 ใน 15 แหล่งของโลก ซึ่งจังหวัดได้หยิบยกมาเป็นจุดขายในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จุดอ่อนหลักๆ ของกลุ่มจังหวัด คือ ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตร แต่ยังขาดแหล่งน้ำที่ใช้ในภาคการเกษตร ในส่วนการของบประมาณของส่วนกลางที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร เช่น การของบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น รถตัดอ้อย รถเกี่ยวข้าว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร นอกจากนี้จังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสิ่งสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของสถานที่ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฯ โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการคือการพัฒนาทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี เพิ่มพื้นที่สีเขียว รองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมสายหลักและสายรอง อาทิ การขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2410 ในส่วนของกลุ่มจังหวัดฯ พัฒนาถนนสายบึงกาฬ หนองคาย หมายเลข 212 เป็นแนวข้ามไปยังสะพานมิตรภาพ คงเหลือระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร วงเงิน 350 ล้านบาท และถนนเพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางเลียบแม่น้ำโขง จากเชียงคานไปปากชม สังคม ท่าบ่อ จ.หนองคาย และเส้นทางหลวงสาย 210 จากอุดรธานี ไปหนองบัวลำภู คงเหลือประมาณ 30 กิโลเมตร

somkid1-5

           ด้านข้อเสนอของภาคเอกชน นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้นำเสนอ ข้อแรกคือ ให้มีการผลักดันในด้านการเชื่อมโยงของภาคการค้าชายแดน ซึ่งจังหวัดอุดรธานี และกลุ่มจังหวัดมีตัวเลขการค้าชายแดนค่อนข้างสูง และใน สปป.ลาว มีการจัดทำเขตเศรษฐกิจพิเศษถึง 12 แห่ง และนครหลวงเวียงจันทน์ ปัจจุบันมีความเติบโตมากขึ้น มีนักลงทุนจากจีน เวียดนาม รวมทั้งไทย เข้าลงทุนจำนวนมาก ดังนั้น ภาคการค้าชายแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว จะมีความเติบโตมากยิ่งขึ้น การอำนวยความสะดวกในด้านการค้าชายแดนจึงเป็นเรื่องสำคัญ และข้อที่สอง คือ การผลักดันให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ขึ้นโดยเร็ว เพื่อให้สอดรับและเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษใน สปป.ลาว จะช่วยขยายภาคการค้า การส่งออกสินค้าไทย ไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้มากขึ้น

           นางฉายา ตยางคนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ขอให้ภาครัฐได้สนับสนุนส่งเสริมในด้านการเสริมศักยภาพของนักธุรกิจในพื้นที่ เช่น ด้านเงินทุน ให้สามารถเติมเต็มในส่วนที่นักธุรกิจขาด รวมถึงศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วย

somkid1-4

somkid1-6