194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

การดำเนินการแก้ไขปัญหาคำชะโนด

การดำเนินการแก้ไขปัญหาคำชะโนด

สภาพปัจจุบัน
          คำชะโนดเป็นสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในการควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง และอำเภอบ้านดุง มีพื้นที่ 354 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา ประกอบด้วย พื้นที่เกาะคำชะโนดที่มีน้ำล้อมรอบ 60 ไร่ พื้นที่ต้นคำชะโนด 20 ไร่ พื้นที่สร้างที่พักสงฆ์ (วิศิริสุทโธ) 21 ไร่ พื้นที่ก่อสร้างถนนและลานจอดรถ 17 ไร่ พื้นที่ใช้ประโยชน์ทั่วไป 37 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา และพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำ 199 ไร่ ปัจจุบันคำชะโนดและพื้นที่โดยรอบมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปลายปี 2559 เป็นต้นมา โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 มีจำนวนรถเข้ามาท่องเที่ยวคำชะโนดเฉลี่ย 5,000-10,000 คัน/วัน จำนวนนักท่องเที่ยว 50,000-80,000 คน/วัน

สภาพปัญหา

          1. ต้นชะโนดเหี่ยวเฉาและลดจำนวนลง ผลการสำรวจต้นชะโนดเมื่อเดือนธันวาคม 2559 พบว่ามีต้นชะโนดทั้งสิ้น 1,944 ตัน (ต้นใหญ่ 1,275 ต้น แลต้นเล็ก 669 ต้น) โดยได้ออกประกาศจังหวัดให้ประชาชนทราบแล้ว
          2. มีสภาพไม่เป็นระเบียบและสกปรก เช่น มีขยะจำนวนมาก ร้านค้าไม่เป็นระเบียบและมีรถเร่ขายสินค้าจำนวนมาก มีควันธูปปกคลุมเต็มเกาะคำชะโนด นักท่องเที่ยววางรองเท้าระเกะระกะ ลานจอดรถไม่เพียงพอ และห้องน้ำไม่เพียงพอ เป็นต้น
          3. มีการใช้อิทธิพลในพื้นที่ เช่น มีคนนำสวดมนต์ (จ้ำ) หลายกลุ่ม มีกลุ่มผู้เรียกรับผลประโยชน์

kamchanood

การดำเนินการของจังหวัดอุดรธานี

          1.จังหวัดอุดรธานี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการลดลงของจำนวนต้นชะโนดในพื้นที่ป่าคำชะโนดเพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการเฉาตายและลดลงของจำนวนต้นชะโนด คณะทำงานฯ ได้สำรวจ รวมทั้งพิจารณาผลการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วมีความเห็นว่าสาเหตุของการเหี่ยวและลดลงของต้นชะโนดเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของคำชะโนดและพื้นที่โดยรวม จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้
            (1) แก้ไขปัญหาระบบชลประทานในคำชะโนดและพื้นที่โดยรอบ
            (2) จัดทำแนวกั้นตามทางเดินในคำชะโนด เพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวเหยียบย่ำต้นคำชะโนด
            (3) เพาะชำต้นชะโนดและปลูกต้นชะโนดเพิ่มเติมบริเวณ
            (4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
            (5) จัดทำนิทรรศการเพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบความเป็นมาของคำชะโนด
         2. จังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่คำชะโนดให้ถูกต้องตามกฎหมายดังนี้
            (1) ห้ามจุดธูปเทียนในคำชะโนดรวมทั้งขอความร่วมมือผู้ค้าห้ามจำหน่ายธูปเทียนให้กับนักท่องเที่ยว
            (2) ห้ามทาแป้งและผูกผ้าที่ต้นไม้
            (3) ให้นักท่องเที่ยวนำพานบายศรีที่ถวายแล้วกลับไปบูชาที่บ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคล (เป็นการลดปริมาณขยะ)
            (4) ห้ามโยนเหรียญลงบ่าน้ำศักดิ์สิทธิ์
            (5) ห้ามปล่อยปลาลงบ่อน้ำด้านหน้าทางเข้าคำชะโนดรวมทั้งห้ามจำหน่ายปลา
            (6) ให้นำรองเท้าใส่ถุงติดตัวไปด้วย (เพื่อแก้ไขปัญหารองเท้าหาย) และทัศนอุจาด
        3. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อร่วมกันทำความสะอาดคำชะโนด เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
            (1) การจัดระเบียบร้านค้าและลานจอดรถ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
            (2) การจัดระเบียบการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ โดยได้เชิญตัวแทนกลุ่มผู้เรียกรับผลประโยชน์มาจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันต่อต้านการทุจริต/การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
            (3) การจัดระเบียบการใช้พื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
            (4) จัดตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบคำชะโนด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560

ข้อมูลโดย ...สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม