194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เหมืองแร่โปแตซอุดรธานี นำเสนอข้อมูล พร้อมเรียกร้องภาครัฐให้การสนับสนุน

เหมืองแร่โปแตซอุดรธานี นำเสนอข้อมูล พร้อมเรียกร้องภาครัฐให้การสนับสนุน

          เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน โครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี ให้ข้อมูลกับ คณะของสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ, สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ.), การรถไฟแห่งประเทศไทย,นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย อดีตประธานหอการค้า และหัวหน้าส่วนราชการ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี พื้นที่ก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้า สถานีรถไฟหนองตะไก้ และโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล ผู้จัดการใหญ่บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูล

protas1

protas2

protas3

          นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล ผู้จัดการใหญ่บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานีว่า ปัจจุบันประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรม มีการนำเข้าแม่ปุ๋ยทั้ง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ปีละหลายแสนตัน โดยสำหรับโพแทสเซียมมีการนำเข้ามากถึง 700,000 ตันต่อปี ที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมมีความพยายามพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีจากทรัพยากรในประเทศ ดังนั้น หากโครงการฯ เกิดขึ้นได้ จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้ผลิตแร่โปแตซเป็นอันดับที่ 5 ของโลก จะสามารถตอบสนองความต้องการภายในประเทศได้ และจะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนเกษตรกรได้อีกด้วย โครงการฯ ยังส่งผลให้รัฐบาลยังได้รับผลประโยชน์ทั้งค่าภาคหลวง ผลประโยชน์พิเศษเพื่อรัฐ เงินโบนัส และเงินสนับสนุนการศึกษารัฐ เงินปันผลที่รัฐถือหุ้น และภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 75,800 ล้านบาท นอกจากนี้ ชุมชนก็จะได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบกองทุนตามกฎหมายและกองทุนที่โครงการมอบให้แก่ชุมชนโดยสมัครใจ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,011 ล้านบาท นับเป็นโครงการที่ริเริ่มการจัดสรรผลประโยชน์ทางตรงให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม"

          “โครงการฯ มีข้อเสนอให้จังหวัด ได้พิจารณาสนับสนุน คือ ขอให้จังหวัดเป็นพี่เลี้ยงของตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียในการจัดตั้งและวางแนวทางการบริหารกองทุนต่างๆ และการใช้เงินทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุน รวมทั้ง ขอให้จังหวัดจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องวางแนวทางการบริหารกองทุนช่วยเหลือปุ๋ยถูกให้เกิดประโยชน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”

           นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า "หน่วยงานราชการจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่อย่างถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมทั้งต้องกล้าตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่สื่อออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบการทำงานของภาคส่วนต่างๆ โดยในส่วนของผู้ประกอบการ ก็จะต้องดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจ มีความเข้าใจกันเพื่อการอยู่ร่วมกันต่อไป"