194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

วช.จัดงาน Research for Strategy Management : วิจัยเพื่อยุทธศาสตร์พื้นที่

วช.จัดงาน Research for Strategy Management : วิจัยเพื่อยุทธศาสตร์พื้นที่

          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน Research for Strategy Management : วิจัยเพื่อยุทธศาสตร์พื้นที่ ภายใต้แนวคิด “วิจัยไขปัญหา สร้างงาน สร้างอาชีพ” ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2560 ณ อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ “เข็มทิศการพัฒนากลุ่มจังหวัดมุ่งสู่ Thailand 4.0 ด้วยผลงานวิสัยและนวัตกรรม โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวรายงาน นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ มี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมงาน

research1

research2

research3

research4

         ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยกลไกประชารัฐ ซึ่งประกอบด้วย 18 กลุ่มจังหวัด เป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญในเชิงพื้นที่ ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัด ได้มีการวางยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดแผนพัฒนาพื้นที่ตามลักษณะความต้องการที่เป็นปัจจัยมุ่งเน้น อันได้แก่ กลุ่มเกษตร ท่องเที่ยวและบริการ และกลุ่มการค้าและการลงทุน การค้าชายแดน ด้านโลจิสติกส์ โดยจะพัฒนาทั้งในระดับโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับการผลิต ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดที่จะนำสู่การพัฒนาในประเด็นมุ่งเน้นสำคัญของพื้นที่

         กรอบยุทธศาสตร์ของการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ได้พิจารณาถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมของภาคการวิจัยและนวัตกรรมที่จะนำองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาไปช่วงส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการ และเข้าสู่เป้าหมายในการพัฒนาของระดับพื้นที่ซึ่งต้องการมีการบูรณาการร่วมกัน ทั้งในส่วนของภาคกลุ่มจังหวัด ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจ และภาคการผลิต ภาคการศึกษาและพัฒนา ภาคการวิจัยระดับนโยบายและเครือข่ายในพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งขาติ (วช.) ได้เร่งรัดการดำเนินงานในกลไกที่ตอบสนองต่อการบูรณาการ การทำงานเชิงพื้นที่ในบทบาทของภาคการวิจัย โดยได้มีการประสานการดำเนินงานและกิจกรรมระหว่าง วช. เครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) กลุ่มจังหวัด จังหวัดภาคการผลิตและการบริการ ภาคการวิจัย ภาคการศึกษา ในการบูรณาการให้เกิดกลไกการทำหน้าที่สอดรับแนวนโยบายของรัฐ ที่ใช้พื้นที่เป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาและได้จัดกิจกรรม Research for Strategy Management : วิจัยเพื่อยุทธศาสตร์พื้นที่ขึ้น เพื่อนำองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาไปช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาพื้นที่ระหว่างกลุ่มจังหวัดและภาควิจัย

        กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อต่างๆ การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ตามรอยพ่อ....พระบิดาแห่งการวิจัย” นิทรรศการการนำเสนอผลงานวิจัย กิจกรรมที่นำส่งผลการพัฒนาสู่ชุมชน สังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (Kick off) การลงนามความร่วมมือระหว่างพื้นที่และภาคการวิจัย การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้วิจัย เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และการจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน การจัดงานครั้งนี้ คาดว่าจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคการวิจัยและนวัตกรรมในการนำไปสนับสนุนกระบวนการพัฒนาการวิจัยระดับจังหวัด ทั้งในส่วนของภาคกลุ่มจังหวัด ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจภาคการผลิต ภาคการศึกษา และภาคการวิจัยระดับนโยบายและเครือข่ายในพื้นที่