194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

วัฒนธรรมอุดรธานี จัดตั้ง "ศูนย์บันดาลไทย"

วัฒนธรรมอุดรธานี จัดตั้ง "ศูนย์บันดาลไทย" สาธิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทยของชุมชนคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี

thai3

thai2

thai1

          วันนี้(8ก.ย.60) เวลา 10.00 น. นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์บันดาลไทยและสาธิตผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของชุมชนคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี โดยมี นางสาวปิยธิดา ชัชวาลย์ กรรมการหอการค้าฯ วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเชียง ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี และประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกันเสวนาในหัวข้อ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของชุมชนคุณธรรม และการเพิ่มช่องทางการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานของศูนย์บันดาลไทย และเพื่อเพิ่มช่องทาการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชนคุณธรรมในพื้นที่อื่น นำมาซึ่งการเพิ่มและกระจายรายได้สู่ชุมชน จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี

thai8

          นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน จังหวัด ประเทศชาติ โดยเฉพาะการบ่มเพาะปลูกจิตสำนึกและเผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ เป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนมีศรัทธา และยึดมั่นในศาสนา รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้รู้จักอดออม พอกินพอใช้ มีภูมิคุ้นกันที่ดี เกิดความรักความผูกพันในบ้านเกิด และมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นของชุมชน รู้จักการสร้างสรรค์ สินค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย เพื่อให้สามารถเข้าไปมีส่วนในการเพิ่มรายได้เข้าสู่ครอบครัว ชุมชนและเสริมสร้าง "ชุมชนคุณธรรม" ที่มีความสงบสุข โดยมีวัดหรือศาสนสถานเป็นศูนย์กลาง ภายใต้การมีส่วนร่วมของพลัง "บวร" ส่งเสริมการบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน ตามแนวทาง "ประชารัฐ" อันเป็นหนทางในการขับเคลื่อนชุมชน คุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดตั้งศูนย์บันดาลไทยและตั้งจุดประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ของชุมชนคุณธรรม เป็นแหล่งรวบรวมและเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ ส่งเสริมสนับสนุนให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของชุมชนคุณธรรม ได้รับการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการ

thai4

thai5

thai6

thai7

          นางเกศินี สวัสดี กล่าวต่อว่า "ศูนย์บันดาลไทยฯ มีวัตถุประสงค์ ในการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการทางผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ของชุมชนคุณธรรม เพิ่มช่องทางการตลาด เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยและส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการในชุมชน เป็นศูนย์กลางแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของชุมชน คุณธรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย พัฒนาต่อยอดการดำเนินการศูนย์บันดาลไทยในพื้นที่ ให้สามารถส่งเสริมการมีรายได้ของชุมชนคุณธรรม โดยเพิ่มช่องทางการนำเสนอผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย เพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสิตค้าและบริการชุมชนคุณธรรม"

          ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการที่เข้าอบรมโครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดอุดรธานี จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่ไหมแม่แบบขีดเกียง ย้อมดอกบัวแดงและสายบัวแดง จากกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก ผ้าคลุมไหล่หมี่-ขิด ลายนาคา โดยกลุ่มหัตถศิลป์ ถิ่นอีสาน ผ้าขะม้า 7 สี ลายหอนางอุษา โดยกลุ่มสืบสานต่อผ้าทอมือบ้านผือ กระเป๋าพื้นเมือง บ้านเชียง โดย กลุ่มแม่บ้านฟ้อนรำ ทต.บ้านเชียง นาฬิกาที่ระลึก บ้านเชียง กลุ่มจักสาน บ้านเชียง ผ้าขะม้ามงคล 9 สี โดย ชมรมไทพวนอำเภอบ้านผือ ไหบ้านเชียง โดยกลุ่มปั้นไหบ้านเชียง ตะกร้าไม้ไผ่ลายขิด โดยกลุ่มจักสาน และธงตุง โดยกลุ่มทอธงตุง