194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กลุ่มจังหวัดอีสานบน 1 นำสื่อมวลชน จาก ไทย สปป.ลาว และจีน

กลุ่มจังหวัดอีสานบน 1 นำสื่อมวลชน จาก ไทย สปป.ลาว และจีน
ลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพการค้าการลงทุน 5 จังหวัด ชูความพร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

          5 จังหวัดอีสานตอนบน 1 ผนึกกำลังขับเคลื่อนการค้าชายแดน ชูศักยภาพความพร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 นำสื่อมวลชนจาก ไทย สปป.ลาว และจีน ลงพื้นที่สัญจรตามเส้นทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวสำคัญของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ สื่อมวลชน และผู้บริหารงานในพื้นที่ เพื่อเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นยกระดับส่งออกภูมิภาคอินโดจีนสู่จีนตอนล่าง

esarn-group1

esarn-group3

esarn-group4

          นายวิชา จันทร์กลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จากการที่อุดรธานีเป็นศูนย์กลางของ 5 จังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคายและบึงกาฬ แม้อุดรธานีจะไม่มีชายแดนติดต่อประเทศเพื่อนบ้าน แต่จากการที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยง ทำให้อุดรธานีมีศักยภาพในการรวบรวมและกระจายสินค้า สู่สมาชิกในกลุ่มและภูมิภาคอาเซียน โดยยุทธศาสตร์รวมของกลุ่มอีสานเหนือตอนบน 1 คือการเร่งพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาศักยภาพรองรับการลงทุนทั้งทุนท้องถิ่นและทุนต่างถิ่น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

esarn-group2

         นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดอุดรธานีมีนโยบาย “พัฒนาอย่างสมดุล” เราดูแลทั้งกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ผู้ประกอบการจากส่วนกลาง และดูแลเศรษฐกิจฐานรากด้วย เช่น วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างกำลังซื้อให้ระบบเศรษฐกิจของจังหวัด เพื่อเป็นการนำร่องทั้งด้านการผลิตและการตลาด เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับจังหวัดอุดรธานีในอนาคตคาดหวังว่าจะเป็นศูนย์กลางผลิตสินค้า เช่นแปรรูปสินค้าเกษตร เราจะมีคอนเทนเนอร์ยาร์ดรองรับการส่งออกในภูมิภาคอินโดจีนและจีนตอนล่าง และมีโอกาสทำการค้าขายเชื่อมต่อกับเส้นทางสายไหมยุคใหม่หรือ One Belt One Road (OBOR) ของจีน

          สำหรับด่านท่าลี่ที่อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยที่มีโอกาสไปดูงานคราวนี้ ประเด็นสำคัญคือการก่อสร้างเขื่อนไชยะบุลีซึ่งแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 90 คาดว่าจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของแขวงไซยะบุลี โดยได้มีการทำ MOU ระหว่างสองฝ่ายร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดเส้นทางการท่องเที่ยวแล้ว รวมทั้งยังมีการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยว “สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง” สี่เมืองสองประเทศ ด้านการค้าชายแดนมีแผนการเปิด “ตลาดล้านช้าง” ทางฝั่งไทย ซึ่งมีลักษณะคล้าย “ตลาดอินโดจีน” ดึงดูดนักท่องเที่ยวและการค้าของทั้งสองฝั่งอันจะเป็นการเพิ่มปริมาณการค้าชายแดนที่คาดว่าจะลดลงหลังการก่อสร้างเขื่อนแล้วเสร็จ

          นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่า ปัญหาในกรณีที่ลาวเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากประชาชนลาวที่นำเข้าสินค้าจากไทยโดยไม่มีมาตรการที่ชัดเจน บางด่านเก็บบางด่านไม่เก็บนั้น หลังจากที่กลุ่มอีสานตอนบน 1 ได้หารือกับผู้บริหารท้องถิ่นของ สปป.ลาวก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เร่งให้ดำเนินการให้มีการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร โดยแทนที่จะส่งเข้าส่วนกลางแล้วจึงย้อนกลับ ก็ให้มีการรวบรวมผลผลิตในท้องถิ่นเพื่อกระจายส่งออกได้เลย ทำให้สามารถลดทั้งต้นทุนและเวลา

          สื่อมวลชนสัญจรครั้งนี้ได้นำคณะไปศึกษาพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี เยี่ยมชม “ตลาดอุดรเมืองทอง” ตลาดการค้าคุณภาพของจังหวัดอุดรธานี ศูนย์กลางการกระจายสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน จังหวัดบึงกาฬ เปิดบ้านต้อนรับพร้อมเผยศักยภาพความพร้อม “การเป็นศูนย์กลางยางพาราแห่งภาคอีสาน” ลงพื้นที่ดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจยางพาราเหล่าทอง แสดงให้เห็นถึงพลังการขับเคลื่อน แปรรูปยางพารา ผลิตหมอนยางพารา สร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างเข้มแข็ง จังหวัดหนองคาย ชมความเข้มแข็งของจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มเลี้ยงปลานิลและกลุ่มแปรรูปปลานิลในกระชัง บ้านกองนาง สร้างรายได้เข้ากลุ่มจังหวัดปีละไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ส่งขายภายในประเทศและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับเกษตรด้านประมงอย่างยั่งยืน จังหวัดเลย ชูจุดยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคมพรมแดนไทย-ลาว ด่านผ่านแดนบ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ ด่านนำเข้า ส่งออก เชื่อมโยงการค้าชายแดนแก่ประเทศในกลุ่มอาเซียน และ จังหวัดหนองบัวลำภู นำชมแหล่งผลิตข้าวฮาง บ้านนาคำ ซึ่งขึ้นชื่อในการปลูกข้าวเหนียวแห่งภาคอีสาน ตลอดจนยังได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ “น้ำเต้าหู้ข้าวฮางงอก” เพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนรักสุขภาพ และเป็นการเพิ่มยอดขาย