194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กกร.อุดรธานี ระดมความคิดเห็น เตรียมเสนอประเด็นสู่ กรอ.

กกร.อุดรธานี ระดมความคิดเห็น เตรียมเสนอประเด็นสู่ การประชุมภาครัฐร่วมเอกชน "กรอ.อุดรธานี"

          เมื่อวันที่12 ธันวาคม2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.)อุดรธานี โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการหอการค้าไทย นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 พร้อมตัวแทนสภาอุตสาหกรรมอุดรธานี นายโกวิทย์ จะระคร ประธานชมรมธนาคารอุดรธานี และผู้แทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอุดรธานี เพื่อระดมความคิดข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เป็นเอกภาพ ของภาคธุรกิจเอกชนอุดรธานี เสนอต่อภาครัฐในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) อุดรธานี

private1

private5

          ที่ประชุมได้มีมติร่วมกัน ติดตามเรื่องที่ กกร.อุดรธานี เคยเสนอต่อ กรอ. ประกอบด้วย การขอคืนภาษีของนักท่องเที่ยว ในการจับจ่ายซื้อสินค้าก่อนเดินทางกลับ หรือ Tax Refund, เรื่องอัตราภาษีป้ายที่มีภาษาต่างประเทศ และการให้สัมปทานรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ 2 สาย

private4

private2

         สำหรับประเด็นใหม่ที่หอการค้าจังหวัดอุดรธานี นำเสนอมีดังต่อไปนี้
         1. Smart City โดยขอให้ดำเนินการ คือ (1) บรรจุ Smart City ในยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อให้มีทิศทางการทำงานที่ชัดเจน และ (2) ตั้งคณะกรรมการ Smart City โดยมีหน่วยงานภาคราชการที่สำคัญๆ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนเป็นคณะกรรมการ มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็น Smart City อย่างมีประสิทธิภาพ มีแผนขับเคลื่อน Smart City ที่ชัดเจน โดยเลือกเฉพาะประเด็นสำคัญๆ ก่อน
         2. โครงการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดอุดรธานี ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop ครอบคลุมทั้งจังหวัด เพื่อสร้างความพร้อมให้กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวทั้งระดับชุมชน ระดับจังหวัด เชื่อมโยงสู่ระดับประเทศ และเพื่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว กระจายได้ได้สู่ชุมชน
         3.การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใหม่ "3 เหลี่ยมแหล่งท่องเที่ยว" ประกอบด้วย Tamkok (ฮาลองบก) เมือง Ninh Binh เวียดนาม ทุ่งไหหิน (Plain of Jars) แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว และ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท (Phu Phrabat Historical Park) อุดรธานี เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เกิดเส้นทางบิน และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อร่วมกันผลักดันแหล่งท่องเที่ยวทั้งสามแห่งให้เป็นมรดกโลก และเพิ่มการเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่าง 3 ประเทศ

private3

         สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี นำเสนอประเด็นประกอบด้วย
         1. ผลักดันให้เกิดการบินในเส้นทางบินระหว่างประเทศ เพื่อให้อุดรธานี เป็นศูนย์กลางทางการบิน เสริมศักยภาพข้อได้เปรียบของจังหวัด
         2. การจัดงานแสดงนวัตกรรม และเทคโนโลยีในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งจะสอดคล้องกับการเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี้ เช่น การให้สถาบันการศึกษา นำผลงาน นวัตกรรม และเทคโนโลยี ด้านต่างๆ มาจัดแสดง นอกจากประชาชนจะได้รับทราบข้อมูล ได้ความรู้แล้ว จะสามารถเพิ่มโอกาสทางด้านธุรกิจ เกิดการ Matching ระหว่างสถานศึกษา กับสถานประกอบการ หากผลงานนั้นสามารถต่อยอดในทางธุรกิจได้

private6

private7

private8

          นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือในเรื่องอื่นๆ เช่น ปัญหาการจัดการขยะ ปัญหาการจราจร และการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนาเมืองอุดรธานี เป็นต้น