194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

“มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : GMS Fabric Expo 2018” สีสันแห่งวิถีชีวิต

“มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : GMS Fabric Expo 2018” สีสันแห่งวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม
ถักทอร้อยเรียง เชื่อมโยง 6 ประเทศ (กัมพูชา จีนตอนใต้(ยูนนาน) สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย เวียดนาม)
แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

           เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : GMS Fabric Expo 2018” ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-4 มี.ค. 61 ณ สนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี, นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวม 10 หน่วยงาน ร่วมกันแถลงข่าว มีส่วนราชการ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ร่วมรับฟังการแถลงข่าว ณ หอประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

gms1

gms2

           จังหวัดอุดรธานีและกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน จัดงาน "มหกรรมผ้าทอมือ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : GMS Fabric Expo 2018" ภายใต้แนวคิด Colorful Fabric Life : อลังการสีสันผ้าทอมือแห่งลุ่มน้ำโขง ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงเส้นสายลายผ้า ซึ่งเชื่อมโยงสีสันแห่งวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมถักทอ ร้อยเรียงกันจากทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีนตอนใต้(ยูนนาน) สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม จัดงานเป็นงานในระดับนานาชาติที่ประเทศไทย โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเจ้าภาพร่วมกัน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยังยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลาง การออกแบบ และการค้าขายอย่างครบวงจร โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

gms3

gms4

gms5

            สีสัน นิทรรศการตระการตา คือ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ นิทรรศการอารยธรรมและนวัตกรรมผ้าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และภาคอีสาน กิจกรรมการเสวนาจากกูรูผ้าและงานออกแบบ เวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงผุ้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ

            สีสัน ขบวน Carnival อันยิ่งใหญ่ อลังการหาชมยาก สื่อความหมายถึงแหล่งอารยธรรมผ้าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและภาคอีสาน เชื่อมโยงต้นกำเนินอารยธรรมผ้าของมรดกโลก วิวัฒนาการด้านผ้าจากอดีตจวบจนปัจจุบัน แบ่งเป็น 4 ขบวนคือ ขบวนดุริยางค์ ขบวนอารยะผ้าทอพื้นเมืองกับวิถีชีวิตอีสาน ขบวนแห่อารยุผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับศรัทธาแห่งสายน้ำนานาชาติ นาคี นาคา ขบวนผ้าทอมือ วัฒนธรรมร่วมสมัย นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

            สีสัน การประกวดแฟชั่นโชว์เก๋ไก๋ไทยแลนด์ 4.0 และกลุ่มขบวนแห่แฟนซีด้วยผ้าทอพื้นเมืองด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ อาทิ กิจกรรมการประกวดหนูน้อยผ้าทอมือแห่งลุ่มน้ำโขง การประกวดการออกแบบชุดแต่งกายผ้าพื้นเมืองหรือผ้าประจำถิ่น เทพบุตร เทพธิดา ผ้าทอมือ การประกวดผ้าอนุรักษ์

           สีสัน แสง เสียง และการตกแต่ง ยิ่งใหญ่ สะท้อนเอกลักษณ์ของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง พร้อมด้วย Landmark "คุณทองโบราณ" สื่อถึงอายะธรรมทางประวัติศาสตร์ของภาคอีสานและการตกแต่งสุดยิ่งใหญ่

           สีสัน ความสนุกจากศิลปินที่มีชื่อเสียง และกิจกรรมการแสดงสร้างร้อยยิ้ม อาทิ ฝน ธนสุนทร ตุ๊กกี้ ย้อนยุค Hard Rock อุดรธานี แหลม มอริสัน และวง V.I.P. สลับมาร่วมสร้างความสนุกสนานตลอดงาน

gms6

gms7

           นอกจากนี้ จังหวัดอุดรธานี ได้เพิ่มเติมกิจกรรมสำคัญ เข้าไปในการจัดงานครั้งนี้ คือ ความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการ หรือ TCEB ในการเชิญผู้ค้าและผู้ประกอบการชั้นนำในระดับประเทศกว่า 15 ราย มาร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการและผู้ผลิตผ้าของกลุ่มจังหวัดในภาคอีสาน โดยได้ร่วมกับกลุ่มจังหวัดทั้ง 5 กลุ่มจังหวัด ในการคัดเลือกกลุ่มที่มีศักยภาพสูง จำนวน 30 กลุ่ม ทั่วทั้งภาคอีสาน มาทำการอบรมการเจรจาธุรกิจในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนจับคู่ธุรกิจจริงในช่วงการจัดงานในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ซึ่งคาดว่าจะสร้างสร้างมูลค่าการเจรจาธุรกิจได้เป็นจำนวนมาก และจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคอีสานทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจังหวัดสบายดี กลุ่มจังหวัดสนุก กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และกลุ่มจังหวัดราชธานีศรีโสธร จะได้มีการลงนาม MOU ความร่วมมือกับหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพนานาชาติ สถาบันสิ่งทอ สำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อวางแนวทางการพัฒนา ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองและการทำการตลาดร่วมกัน รวมถึงการบูรณาการเข้ากับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดในภาคอีสาน ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสร้างพลังทางด้านการยกระดับผลิตภัณฑ์และการแสวงหาตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการผ้าและชาวอีสาน และเชื่อว่าการจัดงานจะช่วยให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง ตามแนวทางความคิดสร้างสรรค์ และการเพิ่มรายได้แก่ประชาชน และกลุ่มผู้ผลิตผ้าพื้นเมืองของจังหวัดอุดรธานี และภาคอีสาน ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาระหว่างกัน เชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 อย่างได้ผล