194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สนข.เห็นชอบให้พื้นที่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมฯ เหมาะสมเป็นลานกองเก็บตู้สินค้า

สนข.เห็นชอบให้พื้นที่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมฯ เหมาะสมเป็นลานกองเก็บตู้สินค้า "Container Yard : CY"

          สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เห็นชอบ พื้นที่ของนิคมฯ อุดรธานี ที่ติดรางรถไฟเหมาะสมในการเป็นลานกองเก็บตู้สินค้า(Container Yard: CY) เสนอให้คณะกรรมการกำกับงานศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟฯ พิจารณากำหนดพื้นที่จากสถานีหนองตะไก้ เป็นพื้นที่ของนิคมฯ อุดรธานี พร้อมเสนอบรรจุไว้ในแผนแม่บทฯ เป็นแผนระยะกลาง (ปี 2565-2569) และเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณามอบหมายให้ รฟท. ดำเนินการ

nikom2_1

nikom2_3

nikom2_4

           บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด โดยมี นายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไล ประธานกรรมการฯ ได้รับหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยอ้างถึงหนังสือของ บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ที่ นอ.059/2560 ลว.22 พฤศจิกายน 2560 ว่าทาง สนข.เห็นชอบ ตามที่ทางโครงการได้แจ้งเสนอโครงการท่าเรือบก (Inland Container Depot) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เพื่อขอให้การพิจารณาและขอให้การสนับสนุนผลักดันข้อเสนอดังกล่าว โดยบรรจุในแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษการท่องเที่ยวและพัฒนาที่ดิน

           ซึ่ง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้แจ้งผลการพิจารณา สรุปเนื้อหาดังนี้
           - พิจารณาแล้วพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ที่ติดรางรถไฟเหมาะสมในการเป็นลานกองเก็บตู้สินค้า(Container Yard:CY)
           - สนข. ได้เสนอให้คณะกรรมการกำกับงานศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟฯ พิจารณากำหนดพื้นที่ ที่จะเป็น CY จากสถานีหนองตะไก้ เป็นพื้นที่ของนิคมฯอุดร
           - บรรจุไว้ในแผนแม่บทฯ เป็นแผนระยะกลาง (ปี 2565-2569)
           - เสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณามอบหมายให้ รฟท. ดำเนินการต่อไป

           สำหรับ โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ดำเนินการตามมติของรัฐมนตรี อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และได้รับความเห็นชอบจาก บี.โอ.ไอ มีพื้นที่ 2,219 ไร่ ถ.มิตรภาพอุดร-ขอนแก่น ติดกับทางรถไฟ และห่างจากสนามบินอุดรธานี 14 กิโลเมตร เป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว มีอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ อุตสาหกรรมยางพาราขั้นปลาย อุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะและประกอบรถยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง และอุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิต จุดเด่นของนิคมฯ คือ อยู่ในโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงทั้งในและนอกประเทศ มีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้ โดยใช้เส้นทาง R9 R12 และ R8 อยู่ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพ-หนองคาย ห่างจากสถานีหนองตะไก้ อ.เมืองอุดรธานี ประมาณ 1.8 กม. รองรับการขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับจีนไปยังท่าเรือแหลมฉบัง พัฒนาระบบขนส่งทางรางรถไฟเข้าพื้นที่นิคมฯ โดยโครงการฯ ได้ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับเกรดถนนหลักภายในโครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย การจัดวางท่อประปา การขุดบ่อขนาดใหญ่ จำนวน 3 บ่อในพื้นที่ 178 ไร่ เพื่อจัดหาน้ำใช้ในโครงการให้เพียงพอเพิ่มเติมจากแหล่งน้ำสาธารณะหนองตาล และมีแผนงานเพิ่มเติม สร้างศูนย์รับส่งสินค้าและด่านศุลกากร เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า และโครงการมีแนวคิดพัฒนาพื้นที่ของโครงการส่วนหนึ่งประมาณ 500 ไร่ ไปพัฒนาเป็นโครงการท่าเรือบก Inland Container Depot : ICD แต่ก็มีปัญหา เนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ก็มีโครงการ Container Yard: CY ในบริเวณพื้นที่ว่างของสถานีรถไฟหนองตะไก้ ซึ่งทางโครงการนิคมอุตสาหกรรม ได้เสนอขอรับการสนับสนุนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้วางรางระยะทางประมาณ 1.8 กม. เข้าไปขอบเขตพื้นที่ของโครงการ ส่วนในพื้นที่ของโครงการจะเป็นผู้ลงทุนวางรางรถไฟ ทั้งนี้เพื่อจะได้ทำการขนส่งสินค้าจากพื้นที่ต่างๆ ที่มาใช้ ICD ไปยังจุดหมายต่อไป

nikom2_2

          นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและอดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า “หอการค้าฯ สนับสนุน ผลักดันการจัดสร้างนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีโดยตลอด ที่ผ่านมา ได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการดำเนินงานที่ภาคเอกชนสามารถทำได้ และในปีนี้มีโอกาสได้เข้าร่วมเป็นกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้มีการพูดคุย และให้ข้อมูลสนับสนุนโครงการนิคมอุตสาหกรรมฯ กับผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาล และความสำคัญ ประโยชน์ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างเงินหมุนเวียนในจังหวัด เชื่อว่า ผู้บริหารของภาครัฐจะเห็นความสำคัญและสนับสนุน ให้มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีต่อไป”