194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ปิดการยื่นขอรับใบอนุญาตรถโดยสารประจำทาง 3 เส้นทาง

ปิดการยื่นขอรับใบอนุญาตรถโดยสารประจำทาง 3 เส้นทาง
มี "บจก.อุดรธานีพัฒนาเมือง" เพียงรายเดียว ยื่นขอรับใบอนุญาต

         คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดอุดรธานี โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณากิจการขนส่งทางบกกลาง ได้มีมติอนุมติให้กำหนดเส้นทางรถโดยสารประจำทางใน 3 เส้นทางของเมืองอุดรธานี เพื่อเป็นขนส่งมวลชนสายหลัก เชื่อมโยงสนามบิน-สถานีรถไฟ-สถานีขนส่งทั้งสองแห่ง รองรับการเติบโตของเมือง คือ สาย 20 จุดเริ่มต้นจาก ห้างบิ๊กซี-ตลาดอุดรเมืองทอง-ตลาดหนองบัว-ยูดีทาว์น-(สถานีรถไฟ-ห้างเซ็นทรัล-บขส.1)-ตลาดไทยอีสาน-วงเวียนน้ำพุ-ห้างตั้งงี่สุน-สนามทุ่งศรีเมือง-โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล-แยกอาชีวศึกษา-วัดโพธิสมภรณ์-ตลาดโพศรี-แยกบ้านเลื่อม-บขส.2-สถาบันพลศึกษา-สนามบินอุดรธานี, สาย 21 จุดเริ่มต้นจาก แยกบ้านจั่น-รถ.ค่ายฯ-ค่ายประจักษ์ฯ-บน.23-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี-อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์-วงเวียนน้ำพุ-วงเวียนเฉลิมพระเกียรติ-ตึกคอม-แยกชลประทาน-ตลาดบ้านห้วย-โรงเรียนอุดรคริสเตียน-แยกรังษินา และ สาย10 จุดเริ่มต้นจาก สถานีรถไฟ-สามแยกยูดีทาว์น-ตลาดหนองบัว-แยกบิ๊กซี-ถนนรอบเมือง (ซ้าย-ขวา) โดยมีเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ประกอบด้วย ต้องใช้รถมาตรฐาน 2 (ง) คือ รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 จำนวนที่นั่งตั้งแต่ 21-31 ที่นั่งมีที่ยืน หรือ "สมารท์ซิตี้บัส" เป็นรถใหม่ลักษณะเป็นรถชานต่ำ จำนวน 5-15 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 10 เที่ยว มีกล้อง CCTV มีระบบ WIFI ภายในตัวรถ อัตราค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย

         จังหวัดอุดรธานี ได้วิเคราะห์ว่าทั้ง 3 เส้นทาง จะเป็นขนส่งมวลชนสายหลัก เชื่อมท่าอากาศยานนานาชาติ กับตัวเมืองอุดรธานี และเชื่อมกับสถานีรถไฟที่อนาคตจะเป็นระบบรางคู่และความเร็วสูง รวมไปถึงเชื่อมสถานีขนส่ง โดยมีรถสองแถวเข้าสู่เส้นทางย่อย จึงได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจลงทุน ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2561 ปรากฏว่ามีเพียง บริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด ยื่นขอรับอนุญาตเพียงรายเดียว ซึ่งคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดอุดรธานี จะประชุมและพิจารณาการดำเนินงานในขั้นต่อไป

citibus1

citibus2

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

         พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ผู้ก่อตั้งบริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดอุดรธานี ได้เปิดให้ผู้สนใจยื่นขออนุญาตเดินรถโดยสารประจำทาง 3 เส้นทาง คือ สาย 20, 21 และสาย10 โดยบริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด ได้ยื่นขอรับอนุญาตทั้ง 3 เส้นทาง ซึ่งคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดอุดรธานี จะประชุมและพิจารณาต่อไป

         "บริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด ได้ติดต่อในเรื่องรถโดยสารแล้ว โดยเลือกใช้รถโดยสารที่ใช้เชื้อเพลิง เอ็นจีวี นำเข้าจากประเทศจีน รวมทั้งระบบที่ติดตั้งในรถเป็นไปตามเงื่อนไข เช่น เป็นรถชานต่ำเพื่อความสะดวกของเด็ก คนชรา และคนพิการ ในการขึ้นลงรถ เป็นรถปรับอากาศ มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถทั้งกล้อง CCTV และ WIFI มีคนขับรถ 1 คน ไม่มีคนเก็บเงินเพราะใช้ระบบสแกนบัตรแทนการใช้เงินสด และจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมเช่น การออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถ และรูปแบบบัตร เป็นต้น เพราะเป็นกิจการของชาวอุดรธานี พร้อมทั้งได้ขอคำแนะนำจาก ผู้บริหารขอนแก่นซิตี้บัส ซึ่งมีประสบการณ์เดินรถและเป็นผู้บุกเบิกรถซิตี้บัส เข้ามาเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ ทั้งในส่วนของรายละเอียดการบริหารงานทั้งระบบการเดินรถ การติดตั้งแอพพลิเคชั่น และGPS ระบุเส้นทางและระยะเวลาเดินรถในแต่ละเที่ยว โดยกิจการรถโดยสารในเขตเมืองมีความละเอียดอ่อน การจะประกอบการถึงจุดคุ้มทุนจะต้องใช้เวลาพอสมควร หากบริษัทฯ ได้รับเลือกจะเดินรถในเส้นทางสาย 20 เป็นลำดับแรก"

         พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ กล่าวอีกว่า ในส่วนของการก่อตั้ง บริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด เป็นการรวมตัวของนักธุรกิจอุดรธานี ที่มีเจตนารมย์ร่วมกันในการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพเมือง โดยไม่ได้แสวงหาผลกำไรสูงสุด โดยมีแนวความคิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการลงทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำงานในส่วนที่ภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากติดปัญหาด้านข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรืองบประมาณ ซึ่งได้รับการสนับสนุนแนวคิดจากนักธุรกิจในจังหวัดอุดรธานี จึงได้จดทะเบียนพาณิชย์ภายใต้ชื่อ "บริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด"

         “โดยโครงการในช่วงเริ่มต้น คือ โครงการรถโดยสารปรับอากาศ 3 เส้นทาง ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านโมบิลิตี้ (Mobility) ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง สู่ความเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ (Smart City) ที่จะทำให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต การเคลื่อนย้ายคนจากจุดต่างๆ เกิดการกระจายความเติบโตไม่ให้กระจุกอยู่เพียงจุดเดียว และที่สำคัญคือลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน สร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและเล็งเห็นว่ารถโดยสารปรับอากาศทั้ง 3 สาย จะช่วยยกระดับรถโดยสารสาธารณะ ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาจราจรซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของเมืองอุดรธานี หลังจากนั้นอาจจะเชื่อมโยงไปที่โครงการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป”