194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

"พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ" นั่ง "ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club"

"พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ" นั่ง "ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club" ต่อเนื่องอีก 1 สมัย

          Biz Club หรือ ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ คือ ศูนย์กลางของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ จัดตั้งโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจ มีความเข็มแข็ง มีการปรับตัวเท่าทันสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจ รวมถึงการสร้างโอกาส และขยายตลาดของธุรกิจไทยในระดับสากล ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี ได้จัดตั้งเครือข่ายธุรกิจ Biz Club โดยมี พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club อุดรธานี ปี 2560 ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ เพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง ประธานเครือข่ายฯ เนื่องจากหมดวาระการบริหารงานลง ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก "พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ" ดำรงตำแหน่ง "ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club" ต่อเนื่องอีก 1 สมัย

bizclub6

          พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club อุดรธานี กล่าวว่า ตามที่ จังหวัดอุดรธานี ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายธุรกิจ "Biz Club" ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ไขปัญหาและพัฒนาธุรกิจในพื้นที่ และถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และจับคู่พันธมิตรธุรกิจ ประสานให้เกิดการพัฒนาธุรกิจในพื้นที่อย่างครบวงจร โดยในปีที่ผ่านมานอกจากการจัดตั้งเครือข่ายธุรกิจฯ แล้ว ยังมีกิจกรรมกระตุ้นผู้ประกอบธุรกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ทางธุรกิจ การร่วมอบรม สัมมนาเพื่อหาความรู้ให้ทันต่อสถานการณ์การประกอบธุรกิจแก่สมาชิก รวมทั้งการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำแนะนำและปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจแก่สมาชิกด้วย

         "สำหรับการได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club อุดรธานี ต่อเนื่องอีกหนึ่งสมัยนั้น การทำงานยังคงจะมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจในพื้นที่รวมทั้งเครือข่ายจากทั่วประเทศ เสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันทางธุรกิจให้กับสมาชิก สร้างความแข็งแกร่ง เชื่อมโยงธุรกิจรายสาขาทั้งห่วงโซ่อุปทานซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ นำไปสู่การได้เปรียบทางการแข่งขันจากการลดต้นทุน และสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างความร่วมมือและเกื้อกูลที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละธุรกิจให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ โดยสมาชิก Biz Club อุดรธานี แบ่งเป็น 4 คลัสเตอร์ คือ 1) คลัสเตอร์ผ้าพื้นเมือง 2) คลัสเตอร์อาหารและสมุนไพร 3) คลัสเตอร์ท่องเที่ยวชุมชน 4) คลัสเตอร์เทคโนโลยี ซึ่งจะพยายามใช้ข้อมูล ใช้เครือข่ายจากสมาชิกเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกมีความเข็มแข็ง และพร้อมแข่งขันในเวทีสากลได้"

ประวัติโดยสังเขป

พันโท วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ เกิดเมื่อ 8 ธันวาคม 2505 สถานภาพ สมรส มีบุตร 1 คน ธิดา 3 คน
กิจการส่วนตัว : บริษัท ศรีรุ่งบ้านและที่ดิน จำกัด
ที่อยู่ : 49 ถ.บ้านโนน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042-246842, 042-222232 โทรสาร. 042-247433
มือถือ 081-5928644

การศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
- Master of Business Administration
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การทำงานทางสังคม
- ประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ อุดรธานี
- นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี
- รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
- รองเหรัญญิกสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนอุดรธานี

bizclub4

bizclub3

bizclub5