194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

อุดรธานี จัด MOU ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

อุดรธานี จัด MOU ระหว่าง วิสาหกิจชุมชนระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ กับ โรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี
นำร่อง 6 แห่ง รวมมูลค่า 8 ล้านบาท จัดซื้อรายการอาหาร ข้าวสาร พืชผัก ผลไม้ ส่งเสริม "การตลาดนำการผลิต"

mou5

          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ โรงแรมนภาลัย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ระหว่างโรงพยาบาลและวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ จัดซื้อผลผลิตพืชผัก ผลไม้ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัย และการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยอุทกภัย ปี 2560 จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายอำนาจ ผการัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด มีการผลิตร่วมกันเป็นวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนการจัดการด้านการตลาดโดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ได้นำร่อง "การตลาดนำการผลิต" ตกลงจับคู่ค้าขายตามพันธะสัญญาที่เป็นธรรมระหว่างวิสาหกิจชุมชนระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่และโรงพยาบาล จำนวน 20 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยในครั้งนี้มีพิธีลงนาม MOU ระหว่างโรงพยาบาลและวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ในหมวดการซื้อรายการอาหารประเภทข้าวสาร พืชผัก ผลไม้ นำร่องจำนวน 6 แห่ง คือ 1) โรงพยาบาลอุดรธานี กับ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวตำบลเชียงเพ็ง อ.กุดจับ 2) โรงพยาบาลหนองหาน กับ วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ต.สะแบง อ.หนองหาน 3) โรงพยาบาลกุมภวาปี กับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาดี-สร้างบง หมู่ 4 ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี 4) โรงพยาบาลบ้านดุง กับ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวไรท์เบอร์รี่บ้านกล้วย หมู่ 3 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง 5) โรงพยาบาลบ้านผือ กับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรค้อธัญญา หมู่ 6 ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ และ 6)โรงพยาบาลอำเภอเพ็ญ กับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวนาแปลงใหญ่บ้านยางซอง หมู่ 3 ต.นาบัว อ.เพ็ญ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 8,871,930 บาท

mou1

mou2

mou3

mou4

         นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 โดยจังหวัดอุดรธานี มีกลุ่มสมาชิกในชุมชนที่เสนอโครงการผ่านคณะกรรมการระดับชุมชนและขออนุมัติจากคณะกรรมการระดับอำเภอ ผ่านความเห็นชอบของสำนักจัดทำงบประมาณ (CBO) จำนวน 143 ชุมชน 17,879 ครัวเรือน 17 อำเภอ รวมการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 89,524,995 บาท