194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

อุดรธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เมืองสมุนไพร

อุดรธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เมืองสมุนไพร จังหวัดอุดรธานี
ขับเคลื่อนโครงการฯ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดพืชสมุนไพร

hearb1-1

hearb1-2

hearb1-4

         เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมบลูไฟว์ ชั้น 5 โรงแรมประจักษ์ตรา อุดรธานี นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เมืองสมุนไพร จังหวัดอุดรธานี จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.อุดรธานี นายแพทย์ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านบ้านผือ ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการเมืองสมุนไพรจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม

          นายแพทย์ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ กล่าวว่า รัฐบาลมีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่ยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมขยายเมืองสมุนไพร เพื่อพัฒนาไปสู่ระดับภูมิภาคอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเศรษฐกิจของชุมชน โดยการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

           "จังหวัดอุดรธานี โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้รับอนุมัติโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 10 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดพืชสมุนไพร โดยจังหวัดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเมืองสมุนไพร จังหวัดอุดรธานี เพื่อกำหนดแผนแม่บทและแนวทางการดำเนินงานให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองสมุนไพร เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เมืองสมุนไพรจังหวัดอุดรธานีขึ้น มีระยะเวลาการประชุมระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 กลุ่มเป้าหมายคือ คณะกรรมการเมืองสมุนไพรและผู้เกี่ยวข้อง รวม 40 คน รูปแบบการประชุมเป็นการรับฟังข้อมูลจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ และแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) และจัดทำแผนยุทธศาสตร์"

hearb1-3

           นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การส่งเสริมเรื่องสมุนไพรควรควบคู่ไปพร้อมกับอาหาร จึงจะได้ผลดี ในส่วนการส่งเสริมสมุนไพรนั้น หอการค้าฯ มีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการเกษตรตามศักยภาพของพื้นที่ โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มปลูกพืชสมุนไพร พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพมากขึ้น สนับสนุนเครือข่ายด้านสมุนไพร และดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานและรูปแบบการพัฒนาเมืองสมุนไพร สนับสนุนให้อุดรธานีเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนผลิตภัณฑ์สมุนไพร

          "หอการค้าฯ ได้รับมอบหมายภารกิจในการจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1 เพื่อช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสมุนไพร โดยความร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เตรียมความพร้อมขยายเมืองสมุนไพรตามข้อสั่งการของรัฐบาล โดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดพืชสมุนไพร เพื่อให้พัฒนาไปสู่ในระดับภูมิภาคอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างยั่งยืน"