194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สนข.ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ติดตามความพร้อม

สนข.ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ติดตามความพร้อม ความก้าวหน้า การจัดสร้างและพัฒนาโครงการฯ
รองรับการเป็น Container Yard (CY) ซึ่งกำหนดไว้ในแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟฯ ของประเทศ

          เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นางวิไลลักษณ์ ศิริโสภณศิลป์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข.)และคณะ ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เพื่อรับทราบข้อมูลความพร้อมความก้าวหน้าของการจัดสร้าง การพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี รองรับการเป็น Container Yard (CY) ของภาคอีสานตอนบน ตามที่ สนข. ได้กำหนดไว้ในแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟฯ ของประเทศในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) จังหวัดอุดรธานีโดยมี นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล รองประธาน บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด และคณะผู้บริหารโครงการฯ ต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการนิคมอุตสาหกรรมฯ มี นายวิชา จันทร์กลม ผู้อำนวยการส่วนงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดผู้แทนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมให้ข้อมูล

          การลงพื้นที่รับทราบข้อมูลความพร้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ครั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)เห็นชอบ พื้นที่ของนิคมฯ อุดรธานี ที่ติดรางรถไฟเหมาะสมในการเป็นลานกองเก็บตู้สินค้า(Container Yard:CY)เสนอให้คณะกรรมการกำกับงานศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟฯพิจารณากำหนดพื้นที่จากสถานีหนองตะไก้ เป็นพื้นที่ของนิคมฯอุดรธานี พร้อมเสนอบรรจุไว้ในแผนแม่บทฯเป็นแผนระยะกลาง(ปี 2565-2569) และเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณามอบหมายให้ รฟท.ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 อ้างถึงหนังสือของ บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ที่ นอ.059/2560 ลว.22 พฤศจิกายน 2560

nikom2-1

nikom2-2

nikom2-3

nikom2-4

nikom2-5

nikom2-6

           โดยคณะได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่จัดสร้างนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เริ่มจากทางแยกเข้าพื้นที่สะพานข้ามทางรถไฟ จุดเริ่มต้นพื้นที่โครงการฯ บริเวณจัดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยพื้นที่ทำศูนย์กระจายสินค้า สำหรับคลังกระจายสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จุดเชื่อมต่อรางรถไฟจากสถานีรถไฟหนองตะไก้เข้าศูนย์กระจายสินค้า สถานีรถไฟหนองตะไก้ ลานคอนกรีตตั้งตู้คอนเทนเนอร์และทางเดินรถ โกดังขนถ่ายสินค้าเป็นต้น

            สำหรับ โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ดำเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และได้รับความเห็นชอบจาก บี.โอ.ไอ มีพื้นที่ 2,200ไร่ ถ.มิตรภาพอุดร-ขอนแก่น ติดกับทางรถไฟ และห่างจากสนามบินอุดรธานี 14 กิโลเมตรเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว มีอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ อุตสาหกรรมยางพาราขั้นปลาย อุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะและประกอบรถยนต์อุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลางและขั้นปลาย อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง และอุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิต จุดเด่นของนิคมฯ คือ อยู่ในโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงทั้งในและนอกประเทศ มีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้ โดยใช้เส้นทาง R9 R12 และ R8 อยู่ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพ-หนองคาย ห่างจากสถานีหนองตะไก้ อ.เมืองอุดรธานี ประมาณ 1 กม. รองรับการขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับจีนไปยังท่าเรือแหลมฉบัง พัฒนาระบบขนส่งทางรางรถไฟเข้าพื้นที่นิคมฯ โดยโครงการฯ ได้ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับเกรดถนนหลักภายในโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย การจัดวางท่อประปา การขุดบ่อขนาดใหญ่ จำนวน 3 บ่อในพื้นที่ 178 ไร่ เพื่อจัดหาน้ำใช้ในโครงการให้เพียงพอเพิ่มเติมจากแหล่งน้ำสาธารณะหนองนาตาลและมีแผนงานเพิ่มเติม สร้างศูนย์รับส่งสินค้าและด่านศุลกากรเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าและโครงการมีแนวคิดพัฒนาพื้นที่ของโครงการส่วนหนึ่งประมาณ 600 ไร่ ไปพัฒนาเป็นโครงการท่าเรือบก Inland Container Depot : ICD แต่ก็มีปัญหา เนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ก็มีโครงการ Container Yard: CY ในบริเวณพื้นที่ว่างของสถานีรถไฟหนองตะไก้ ซึ่งทางโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีได้เสนอขอรับการสนับสนุนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้วางรางระยะทางประมาณ 1.8 กม. จากสถานีรถไฟหนองตะไก้ถึงจุดเชื่อมต่อเข้าพื้นของโครงการ ส่วนในพื้นที่ของโครงการบริษัทฯจะเป็นผู้ลงทุนวางรางรถไฟ ทั้งนี้เพื่อจะได้ทำการขนส่งสินค้าจากโรงงานในนิคมฯอุดรธานี และจากผู้ประกอบการภายนอกนิคมฯอุดรธานี เข้ามาใช้บริการขนถ่ายสินค้าร่วมกันในท่าเรือบก (ICD)แห่งนี้