194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ระดมความคิดเห็น สรุปประเด็นเตรียมเสนอขอแก้ไข “ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี”

ภาคเอกชน ระดมความคิดเห็น สรุปประเด็นเตรียมเสนอขอแก้ไข “ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี”
ในเดือนกรกฎาคม 2561

          เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดเตรียมข้อมูลของภาคธุรกิจเอกชนก่อนจะมีการประชุมเพื่อแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานีครั้งที่ 3 ในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยเป็นการร่วมหารือระหว่างหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี กับ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี โดย นายกำพล สีกา นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษและคณะ โดยมี นายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการ พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการ ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุม ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

city-plan1

city-plan2

city-plan3

           นายกำพล สีกา นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี กล่าวว่า "ต้องขอบคุณหอการค้าจังหวัดอุดรธานีที่ได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการชี้แจงข้อมูลการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3 ในเดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่งภาคธุรกิจเอกชนควรจะมีการพูดคุยกันก่อนเพื่อนำเสนอข้อสรุปพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบต่อการประชุมที่จะเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและทันต่อห้วงเวลาในการนำเสนอ

           การดำเนินงานของโยธาธิการและผังเมืองในปัจจุบัน มีผังเมืองที่ต้องดำเนินการประมาณ 5-6 ผังเมือง อันดับแรกคือ ผังเมืองรวมเมืองอุดร อันดับสองคือ ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี อันดับสามคือ ผังเมืองรวมหนองวัวซอ จะปิดประกาศ 90 วันเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นคำร้องคัดค้านหรือขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขผังเมืองซึ่งจะได้ปิดประกาศไว้ที่หอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีด้วย และอีก 3 ผังเมืองที่กำลังดำเนินการในขั้นต้น คือ ผังเมืองรวมบ้านผือ ผังเมืองรวมกุมภวาปี และผังเมืองรวมหนองหาน ส่วนสาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ คือ “ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี” ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 และมีผลกระทบต่อหลายภาคส่วน กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้ดำเนินการตามมาตรา 26/1 ขอแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัด โดยที่ภาคธุรกิจเอกชนไม่ต้องดำเนินการเอง ส่วนการขอแก้ไขเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาซึ่งจะต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนออกประกาศ ทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดมีความเติบโตต่างไปจากเดิม หากจะให้ผู้มีส่วนได้เสียนำเสนอในวันเดียวพร้อมเอกสารเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบาก จึงได้มีการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้น เพื่อให้ภาคธุรกิจเอกชนทั้งหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในส่วนการขอแก้ไขผังเมืองว่าควรจะดำเนินการอย่างไร โดยขอให้ภาคเอกชนได้ร่วมกันขมวดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น แนวทางที่ภาคเอกชนต้องการเสนอ หรือ ปลดล็อก ปัญหาหลักๆ ที่เกิดจากการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด จัดทำเป็นข้อสรุปพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบเพื่อยื่นต่อการประชุมในเดือนกรกฎาคม 2561”

city-plan5

city-plan4

city-plan6

city-plan7

city-plan8

city-plan9

city-plan10

          นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการรับฟังกรอบการทำงานของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง เกี่ยวกับการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี ในเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่อให้ภาคเอกชนทั้งหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นไว้แต่เนิ่นๆ กล่าวคือภาคเอกชนติดเงื่อนไขกรือมึปัญหาอุปสรรคอย่างไร และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร ทั้งในภาคการค้าปลีกค้าส่ง ภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งทิศทางการเติบโตและการใช้พื้นที่ในอนาคต ที่สำคัญต้องตอบโจทย์สังคมโดยรวมมากที่สุด โดยให้แต่ละองค์กรทั้ง หอการค้า สภาอุตสาหกรรม และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ ไปสรุปประเด็นของตนเองและนำกลับมาประชุมร่วมกันอีกครั้ง ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

          “ทั้งนี้ในเบื้องต้น ขอตั้งข้อสังเกตในเรื่องความแตกต่างที่สำคัญระหว่างผังเมืองรวมของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอุดรธานี เกี่ยวกับข้อห้ามการสร้างอาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารสูง โดย ผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมามีข้อห้ามดังกล่าวไม่มากนัก ขณะที่ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานีมีข้อห้ามดังกล่าวอย่างเข้มงวด ทำให้เป็นอุปสรรคต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดอุดรธานี กรณีจำเป็นต้องใช้อาคารขนาดใหญ่ เช่นโรงงานมันสำปะหลัง โรงงานน้ำตาล หรือโรงงานเอธานอล จนกระทั่งหลายรายต้องเปลี่ยนแผนไปลงทุนที่อื่น ดังนั้นในส่วนของอาคารโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งอยู่นอกเขตเมืองและต้องใช้อาคารลักษณะดังกล่าว ก็น่าจะเปิดโอกาสให้สามารถดำเนินการได้”