194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สนข.จัดปฐมนิเทศโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ

สนข.จัดปฐมนิเทศโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี
เชื่อมโยงสู่การพัฒนาระบบ

public-transport1-2

public-transport1-1

        โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ทั้งในเขตเมือง จังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้าน
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ที่ห้องทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับในการประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร โดยมี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข) เป็นประธานเปิดงาน มี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง นายสุวัฒน์ วิไลงาม พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ส่วนราชการ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังการสัมมนา

public-transport1-3

public-transport1-4

        นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข) กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะด้านการขนส่งทางราง เช่น การพัฒนารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯและปริมณฑล รถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมกรุงเทพฯกับจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาค ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้กำหนดเป็นกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 8 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2558-65 เป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ ความปลอดภัยในระบบคมนาคมขนส่งและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในกรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะดำเนินการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกับเมืองหลักในภูมิภาคและแก้ไขปัญหาการจราจรของเมืองหลักในภูมิภาคด้วยระบบรถขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย
        "จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดชั้นนำของประเทศ และเป็นเมืองศูนย์กลางคมนาคมและการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของจังหวัด กระทรวงคมนาคมจึงได้มอบหมายให้ สนข.ดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี โดยในการศึกษาจะมีการจัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งสาธารณะ มีการออกแบบเบื้องต้นโครงการนำร่อง รวมทั้ง จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีและจุดจอดแล้วจร หรือ TOD (Transit Oriented Development) และจัดทำแผนการจัดการจราจรซึ่งจะทำให้เมืองเกิดการพัฒนาอย่างระบบ มีการพัฒนาพื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ ปัญหาจราจรได้รับการแก้ไขด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีการเชื่อมต่อและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวไปยังย่านการค้า สถาบันการศึกษา ศูนย์ราชการ แหล่งอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานีได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาของเมืองให้พร้อมรับการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่จะตามมาในอนาคต ถือเป็นการดำเนินโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสอดคล้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่จะกระจายความเจริญสู่เมืองไนภูมิภาคด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สำหรับการประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 นี้ เป็นการปฐมนิเทศโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำโครงการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานราชการ เอกชน กลุ่มผู้นำทางความคิด ผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ ตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนและสื่อมวลชน เพื่อจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาประกอบการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อจังหวัดอุดรธานี มีความสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนด้วย"

         ด้าน นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า "จังหวัดอุดรธานี เป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจการคมนาคมและการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง มีโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งทั้งทางถนน ทางรถไฟ และทางเครื่องบิน สามารถเชื่อมโยงไปยัง สปป.ลาว ได้สะดวก แต่ปัจจุบันจังหวัดอุดรธานี ประสบปัญหาด้านการขนส่งและจราจรโดยเฉพาะในเขตเมือง มีปัญหาการจราจรติดขัดอย่างมาก เช่นเดียวกับเมืองใหญ่อื่นๆ สาเหตุประการหนึ่งคือ การขาดการวางแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ ให้สามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทาง ขณะที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความเชื่อมโยงของชุมชนและพื้นที่โดยรอบ รวมถึงการบริหารจัดการจราจร เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรอย่าเป็นระบบ ปัญหาด้านการขนส่งและจราจรของจังหวัดมีแนวโน้มยากต่อการแก้ไขและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง จึงจำเป้นต้องมีการวางแผนและบูรณาการร่วมกันเพื่อหาทางแก้ไขอย่างเหมาะสม รองรับการเดินทางเชื่อมโยงพื้นที่โดยรอบ ซึ่งหากมีการแก้ไข มีการเปลี่ยนแปลงให้โครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงการเดินทาง การขนส่งสินค้า ระบบโลจิสติกส์มีความคล่องตัว ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ลดมลภาวะ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย จะสร้างโอกาสให้กับจังหวัดอุดรธานี และดึงดูดการลงทุนจากภายนอกเข้ามาลงทุนในจังหวัดอุดรธานีได้เพิ่มมากขึ้น"

public-transport1-5

public-transport1-6

public-transport1-7