194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ผู้ว่าฯ อุดรธานี นำคณะ เสนอข้อมูลความพร้อมเป็น “เมืองกีฬา หรือ Sports City”

ผู้ว่าฯ อุดรธานี นำคณะ เสนอข้อมูลความพร้อมเป็น “เมืองกีฬา หรือ Sports City”
มุ่งเน้นเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาคน ความพร้อมของสนามกีฬา เเละความมุ่งมั่นจัดเกมกีฬาในเมือง

sportcity1-1

         เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ อาทิ ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายวิรชน ประดับศรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี นายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี นายรัชต สำราญชลารัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี เป็นต้น เดินทางนำเสนอข้อมูลความพร้อมการเป็นเมืองกีฬา (Sports City) ต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา หรือ สปอร์ตซิตี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

         กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย จะดำเนินการคัดเลือกเมืองต้นแบบในการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ด้านอุตสาหกรรมการกีฬา (Sports Industry) การกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism) และการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาของภูมิภาคอาเซียนและเป็นการสร้างกระแสความตื่นตัวให้ประชาชนหันมาเล่นกีฬา ออกกำลังกายเพื่อพลามัยที่ดี อีกทั้ง ยังจุดประกายให้ในแต่ละจังหวัดได้พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถพัฒนากีฬาไปสู่ระดับประเทศ และระดับนานาชาติในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนในการพัฒนาอย่างเต็มที่ โดยจะให้การสนับสนุนส่งเสริมระบบสิทธิประโยชน์แก่เมืองกีฬา(Sports City) คือ ด้านนโยบายและการบริหารจัดการด้านการกีฬา ด้านการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในจังหวัด เพื่อพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ ด้านการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ด้านงบประมาณ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์กีฬา และด้านอื่นๆ ที่ประโยชน์ต่อวงการกีฬา

sportcity1-2

sportcity1-3

         โดยได้เปิดรับสมัครจังหวัดที่มีความประสงค์เสนอตัวเป็นเมืองกีฬา (Sports City) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งมีจังหวัดที่ยื่นเอกสารขอเสนอตัวเป็นเมืองกีฬา และผ่านหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นแล้ว 6 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดกระบี่ ซึ่งให้แต่ละจังหวัดนำเสนอข้อมูลแสดงความพร้อม เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกให้เป็นเมืองกีฬา (Sports City) นำร่อง โดยได้กำหนดคุณสมบัติของจังหวัดที่จะได้รับคัดเลือก 4 ด้าน คือ 1. การส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย 2. การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 3.การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และ 4.การส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยว

         ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี ได้มีการนำเสนอความพร้อมในด้านต่างๆ มุ่งเน้นในเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาคน ความพร้อมของสนามกีฬา เเละความมุ่งมั่นจัดเกมกีฬาขึ้นในเมือง นโยบายและการบริหารจัดการด้านการกีฬาส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ในแผนพัฒนาจังหวัด การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในจังหวัด การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาของเมืองกีฬา การเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬา รวมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์กีฬา และสนามแข่งขันด้วย

         นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า “จังหวัดอุดรธานีถือว่ามีความพร้อมในด้านกีฬาค่อนข้างมาก มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในการจัดงานสำคัญๆ ของจังหวัด ทั้งการอบรมสัมมนา และการจัดแข่งขันกีฬา ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับภาค ระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ประชาชนในจังหวัดให้ความสนใจในด้านกีฬา มีสโมสรฟุตบอลประจำจังหวัดซึ่งได้รับความนิยม มีผู้ติดตามอย่างมาก ในส่วนของหอการค้าฯ ได้ร่วมนำเสนอข้อมูลในด้านความพร้อมของจังหวัดทั้งในด้านโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ การคมนาคมสะดวกทั้งทางบก และทางอากาศซึ่งมีเที่ยวบินเชื่อมระหว่างภูมิภาควันละกว่า 50 เที่ยวบิน และมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาค่อนข้างมาก เช่น ฟิตเนส สนามมวย สนามฟุตบอล และธุรกิจเครื่องกีฬาทั้งเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา ที่มีพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่รักการเล่นกีฬา ดังนั้นจังหวัดอุดรธานี จึงที่มีความพร้อมในการเป็นเมืองกีฬาเป็นอย่างยิ่ง”

         ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา จะพิจารณาและประชุมหารือ ก่อนจะประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ โดยคาดว่าพิจารณาเสร็จสิ้นก่อนในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 และจะมีการมอบโล่ให้แก่จังหวัดที่ชนะคัดเลือกเป็นเมืองกีฬา (สปอร์ต ซิตี้) อย่างน้อย 1 เมืองนำร่อง อย่างเป็นทางการต่อไป