194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

"มหกรรมเครือข่ายสินค้าเมืองอุดร" ส่งเสริมการขายให้ผู้ประกอบการสหกรณ์ ชมนิทรรศการจำลองโครงการตามพระราชประสงค์ ร่วมอุดหนุดสินค้าเมืองอุดร

"มหกรรมเครือข่ายสินค้าเมืองอุดร" ส่งเสริมการขายให้ผู้ประกอบการสหกรณ์
ชมนิทรรศการจำลองโครงการตามพระราชประสงค์ ร่วมอุดหนุดสินค้าเมืองอุดร

product-network1

product-network2

product-network3

product-network4

         เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมเครือข่ายสินค้าเมืองอุดร" จัดโดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมเปิดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมงาน

product-network5

product-network6

product-network7

product-network8

product-network9

         สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ในการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย มุ่งเน้นให้เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์และเสริมสร้างเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มของประชาชนให้เกิดพลังและอำนาจในกลุ่มเศรษฐกิจแต่ปัญหาโดยรวมยังเกี่ยวข้องกับการตลาดไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค การจัดงานจึงเป็นการแก้ไขปัญหา เน้นการส่งเสริมการขายให้กับผู้ประกอบการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชนให้เข้าถึงผู้บริโภค สร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ มีการพบปะเรียนรู้ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจซึ่งกันและกัน ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า กิจกรรมการเสวนาวิชาการ การจัดนิทรรศการจำลองโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ลานวิถีเกษตรกรรมของชาวสหกรณ์และเกษตรทฤษฎีใหม่สู่โคกหนองนาโมเดล โดยงานกำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณลาน The Land ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ อุดรธานี