194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวมของดี อ.พิบูลย์รักษ์

อ.พิบูลย์รักษ์ เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวมของดี อ.พิบูลย์รักษ์

otoppiboonrak1

otoppiboonrak2

           เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี โดยมี นายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอพิบูลย์รักษ์ กล่าวรายงาน มี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ ภาคเอกชน ชุมชนบ้านดงยางน้อย-โนนตาล บ้านดงยาง-พรพิบูลย์ บ้านนาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ และประชาชนทั่วไป ร่วมงาน ณ ลานกิจกรรม ซอย 1 ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ อุดรธานี

otoppiboonrak3

           นายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอพิบูลย์รักษ์ กล่าวว่า ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี หนึ่งในโครงการสำคัญประจำปีของกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ที่รวบรวมของดี วิถีเด่น จากชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน ภายใต้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี 2561 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดย อ.พิบูลย์รักษ์ ได้ร่วมกับชุมชนวางแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปีตามวิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภาคลุ่มน้ำโขง” และสอดคล้องกับ 24 โครงการหลักเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือ 24 for Change โดยขับเคลื่อนกิจกรรม OTOP นวัตวิถีจาก 3 ชุมชน คือ ชุมชนดงยาง-พรพิบูลย์ ซึ่งมีหม้อนิลเป็นสัญลักษณ์ ชุมชนดงยางน้อย-โนนตาล มีกระติบข้าวเป็นสัญลักษณ์ และหมู่บ้านนาทราย มีข้องดักปลาเป็นสัญลักษณ์ภายใต้ประเด็นการพัฒนาที่ 1 แผนงานที่ 4 คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้ และประเด็นการพัฒนาที่ 2 แผนงานที่ 3 คือ การพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน ในแนวคิดร่วมกันที่ว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” การดำเนินงานได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ องค์ความรู้และนวัตกรรม ที่เป็นการท่องเที่ยวและนำเสนอภูมิปัญญาชาวบ้านให้โดดเด่นและทันสมัยมากขึ้น และสร้างความเชื่อมโยงจาก 3 ชุมชน กับอีก 34 ชุมชน ใน อ.พิบูลย์รักษ์ สร้างเครือข่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับจังหวัดและระดับประเทศ

otoppiboonrak18

otoppiboonrak14

otoppiboonrak15

otoppiboonrak16

          กิจกรรมการเปิดตัวในครั้งนี้ นอกจากจะมีการแสดงสินค้าและวิถีชาวบ้านแล้ว ยังมีการแสดงแบบจากนายแบบ-นางแบบกิตติมศักดิ์ ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอมาเดินแฟชั่นโชว์ในชุดผ้ามัดหมี่ย้อมคราม เพื่อถ่ายทอดสู่สายตาประชาชน รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องราว ศิลปิน ต่อยอดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ Home Stay ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาถึงวิถีชิมชนและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ให้กับชุมชน เพื่อสร้างสร้าง สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากต่อไป

otoppiboonrak4

otoppiboonrak5

otoppiboonrak6

otoppiboonrak7

otoppiboonrak8

otoppiboonrak9

otoppiboonrak10

otoppiboonrak11

otoppiboonrak13

otoppiboonrak12

otoppiboonrak19

otoppiboonrak20

otoppiboonrak21