194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เกษตรและสหกรณ์อุดรธานี เปิดตัว Web Application 'UDON FARM GATE'

เกษตรและสหกรณ์อุดรธานี เปิดตัว Web Application 'UDON FARM GATE'
ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ระบบเครือข่ายตลาด

farmgete1

farmgete2

farmgete5

          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในงานแถลงข่าวและเปิดตัว Web Application 'UDON FARM GATE' ประตูสู่สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เมืองอุดร ภายใต้โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ระบบเครือข่ายตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประชารัฐจังหวัดอุดรธานี ตัวแทนเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ลงทะเบียนใช้งานในระบบแอพพลิเคชั่น ผู้แทนผู้ประกอบการภาคเอกชนในฐานะผู้บริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ มี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกร ร่วมงาน

farmgete3

farmgete4

farmgete6

farmgete7

farmgete8

farmgete9

farmgete10

farmgete11

           สินค้าเกษตรและอาหารภายใต้สัญลักษณ์ Q ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับและรู้จักกันอย่างแพร่ในกลุ่มผู้บริโภค สืบเนื่องจากสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยหรือ Q Shop ส่วนใหญ่ยังคงการจัดจ้างตามภารกิจกรมภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้ Q shop ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังคงจําเพาะอยู่แต่เพียงสินค้า Q ที่เป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจำพวกปุ๋ย วัตถุอันตราย เมล็ดพันธุ์พืช โดยกรมวิชาการเกษตรเพียงเท่านั้น ทำให้ Q Shop มีสินค้าที่จำหน่ายภายในร้านไม่ควบคุมผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทั้งที่สินค้าเกษตรภายใต้ Q มีอยู่หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรจำพวกพืช ประมง ปศุสัตว์ เนื้อหมูอนามัย ผักผลไม้สดปลอดภัย กุ้งกุลาดำแช่แข็ง หรือในสินค้าเกษตรที่ผ่านการแปรรูปแล้วอย่างน้ำปลา ซอสหอยนางรม แป้งข้าวเจ้า ฯลฯ โดยสินค้าเหล่านี้จะมีเครื่องหมายรับรอง Q แสดงไว้ที่ฉลากสิ่งบรรจุหีบห่อ สิ่งห่อหุ้ม สิ่งผูกมัด หรือบนสินค้าให้เห็นอย่างชัดเจนและถึงแม้จะไม่สามารถแสดงเครื่องหมาย Q ไว้บนบรรจุภัณฑ์ได้ก็ต้องมีเอกสารหรือใบรับรองที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานภายใต้ MOU ที่มีอำนาจหน้าที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเช่นกัน อีกทั้งสินค้า Q บางชนิดที่จัดจำหน่ายโดยผู้ประกอบการห้างค้าปลีก หรือตลาดสด ยังไม่ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของสินค้า Q เท่าที่ควรนักและยังนำสินค้า Q วางจำหน่ายปะปนกับสินค้าอื่นที่ไม่ใช่สินค้า Q โดยไม่ได้มีการกำหนดขอบเขตบริเวณการจัดวางจำเพาะไว้ให้ สินค้า Q อย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้สินค้าเกษตรและอาหารภายใต้สัญลักษณ์ Q ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงไม่เป็นที่ยอมรับและรู้จักกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคมากนัก ส่งผลให้สินค้า Q ไม่สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าสินค้าทั่วไป

          ฉะนั้นการจัดทำโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ระบบเครือข่ายตลาด จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยภายใต้สัญลักษณ์ Q ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับด้านคุณภาพและความปลอดภัยอย่างแพร่หลายผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ที่สำคัญอย่าง web Application 'UDON FARMGATE' จนสามารถสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยให้เป็น Thailand Brand ซึ่งจะทำให้ผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารภายใต้มาตรฐานดังกล่าวนี้สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าสินค้าทั่วไป อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดห่วงโซ่การผลิตอย่างแท้จริง รองรับการส่งออกในอนาคต