194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หจก.ไอคิวเซาท์อีสโอเอ รับรางวัล "ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น"

หจก.ไอคิวเซาท์อีสโอเอ รับรางวัล "ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น" 1 ใน 8 แห่งจากทั่วประเทศ ภายใต้การส่งเสริม สร้างมาตรฐาน และยกระดับ SMEs ให้มีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

          เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 นางไอลดา สุขบัญชา กรรมการผู้จัดการ หจก.ไอคิวเซาท์อีสโอเอ/รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เข้ารับรางวัล "ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับประเทศ" ประจำปี 2561 โดยมี นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัล ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ilada1-1

ilada1-3

          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดทิศทางการพัฒนาธุรกิจไทยให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างคล่องตัว มีความสะดวก ควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้ภาคธุรกิจมีธรรมาภิบาลและมีมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจตามหลักเกณฑ์ของสากล สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างประเทศไทยให้ใสสะอาดด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยกรมฯ สนับสนุนและสร้างกำลังใจให้แก่ภาคธุรกิจ ที่ประพฤติตนเป็นธุรกิจที่ดี ในปีนี้ได้จัดทำ "โครงการส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ ภายใต้โครงการสร้างและยกระดับธุรกิจ SMEs ให้มีธรรมาภิบาล ประจำปี 2561" เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ธุรกิจมีธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส พร้อมทั้งยกระดับธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทำให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยเมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา กรมฯ ได้จัด "พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นธุรกิจและมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2561" ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เปิดรับสมัครและคัดเลือกเป็นธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลดีเด่นระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งมีธุรกิจที่สมัครเข้าร่วมประกวดกว่า 250 กิจการ ในจำนวนนี้มีธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ เพื่อให้เป็นธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 83 กิจการ และธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 8 รางวัล นับตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วจำนวน 648 ราย แยกเป็น กรุงเทพมหานคร 93 ราย ภูมิภาค 555 ราย

ilada1-2

            นางไอลดา สุขบัญชา กล่าวว่า การทำธุรกิจปัจจุบัน "ธรรมาภิบาล" ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยในการจัดการ ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามครรลองคลองธรรม ซึ่งดิฉันถือเป็น "หัวใจสำคัญ" สำหรับนักธุรกิจที่ต้องทำให้เป็นไปตามระบบกลไกลตลาด และให้ผู้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ทั้งในส่วนของ นายจ้างกับลูกจ้าง คู่ค้าธุรกิจ และผู้ประกอบการกับผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปัจจุบันสังคม พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไป เกิดกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ๆ ที่มีอุดมการณ์ รักความถูกต้อง รวมทั้งเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในโลกของโซเซียลมีเดีย ซึ่งหากสินค้า บริการ หรือองค์กร กระทำสิ่งใดที่ทำให้เกิดการกระทบกระเทือนจิตใจ กระทบกระเทือนต่อสังคม จะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กรทันที ดังนั้น องค์กรที่ดี ที่มีธรรมาภิบาล จึงต้องประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1.สร้างการปกครองที่ดี 2. มีความโปร่งใส 3. สร้างความเชื่อถือในสายตาผู้อื่น และ 4. สร้างประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

           "การบริหารงานของ หจก.ไอคิวเซาท์อีสโอเอ ก็เช่นเดียวกันเราเป็นธุรกิจจำหน่ายกระดาษ จำหน่าย/บริการ ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ภายในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันเกิดคู่แข่ง คู่ค้าทางธุรกิจมากขึ้น ธุรกิจได้มีการปรับตัวทำธุรกิจในเชิงรุกมากขึ้น มีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น เช่น บริการจัดส่งพัสดุ เป็นต้น ดิฉันในฐานะผู้บริหารนอกจากการคิดค้นกลยุทธ์ทางการตลาดแล้ว ยังมีสิ่งสำคัญคือการดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่ กว่า 100 ชีวิต เพื่อให้มีความสุขในการทำงาน สร้างความภักดีต่อองค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการดูแล การมีความซื่อสัตย์ต่อคู่ค้า ต่อผู้บริโภค จึงถือเป็นหัวใจสำคัญต่อการบริหารงาน หรือที่เรียกว่าการมี "ธรรมาภิบาล" ในการดำเนินธุรกิจนั่นเอง"

ilada1-4

ilada1-5