194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวรองรับความเป็นเมืองกีฬา

อุดรธานี จัดแถลงข่าว “ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวรองรับความเป็นเมืองกีฬา กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว The Rider Festival 2018@Udonthani”

pressreleaselocal1-3

pressreleaselocal1-2

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการแถลงข่าวการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปเพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในหัวข้อ "ภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว" นายเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีเพื่อรองรับเมืองกีฬา" นายวิรชน ประดับศรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี ในหัวข้อ "ความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา ในเส้นทางพัฒนากีฬาและเส้นทาง Sport City" นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี ในหัวข้อ "การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sport Toursim" ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี ในหัวข้อ "ความพร้อมการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศของจังหวัดอุดรธานี" นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ในหัวข้อ “การส่งเสริมและสนับสนุนเมืองกีฬาจังหวัดอุดรธานี ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี" และดร.พรเทพ ศักดิ์สุจริตและพันเอกสุภัทร ชูตินันทน์ พูดถึงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การเตรียมความพร้อมรองรับผู้ร่วมงาน "The Rider Festival 2018" โดยมี ส่วนราชการ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ร่วมงาน ณ ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ อุดรธานี

pressreleaselocal1-4

        นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มีบทบาทภารกิจในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายภาครัฐในส่วนที่เป็นหน้าที่ของ อบจ. รวมทั้งการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ด้านการกีฬาแต่ แต่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนมากที่สุด ซึ่งต่อไปนี้จังหวัดอุดรธานีจะเป็นเมืองกีฬา ทุกภาคส่วนต้องร่วมส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อน พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี จากนี้ไปต้องมีการวางแผนการจัดงานใหญ่ การเปิดตัวในความเป็นเมืองกีฬาทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ทุกอำเภอจะต้องมีกิจกรรมร่วมกัน โดย เบื้องต้นกำหนดการเปิดตัวไว้ในเดือนมกราคม 2562 ที่สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ซึ่งในวันนั้นส่วนราชการ และภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน เอกชน ประชาชนต่างๆ จะต้องมีกิจกรรมด้านกีฬาทุกคน ซึ่งเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี โดยจากนี้จะต้องจัดกิจกรรมและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนให้มากขึ้น และกิจกรรมแรกที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2561 คืองาน The Riders Festival 2018 @ Udonthani

pressreleaselocal1-1

        นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า "คำว่า 'สปอร์ตซิตี้ (Sport City)' สามารถแยกความหมายของความเป็นเมืองกีฬาได้ใน 3 ประเด็นหลักคือ 1) กีฬาเพื่อสุขภาพ ประชาชนในจังหวัดมีการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีน้ำใจนักกีฬา 2) กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ นอกจากการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้ว ควรจะเล่นได้เก่งถึงขั้นได้รางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ 3) อุตสาหกรรมกีฬา หรือแง่มุมของกีฬากับเศรษฐกิจ เบื้องต้นคือเมื่อประชาชนชอบออกกำลังกายจะมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาโรค รวมทั้งการห่างไกลยาเสพติด จะมีเงินเหลือไปจับจ่ายใช้สอยในเรื่องที่จำเป็นอย่างอื่น หรือนำไปลงทุนหรือเก็บออมไว้ การมีสุขภาพแข็งแรงยังช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพ (Productivity) สูง สำหรับกิจกรรมกีฬา (Sport Events) ที่เกิดขึ้นทุกระดับจะทำให้การจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งด้านที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก แหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมขนาดใหญ่จะยิ่งส่งผลกระทบมาก"

        "นอกจากนั้น การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาเช่นการก่อสร้างสนามกีฬา จะทำให้เกิดเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจของจังหวัด นอกจากนี้หากมีการแข่งขันกีฬาอาชีพมากขึ้น จะช่วยให้มีการจ้างงานประจำอีกมาก นอกเหนือจากการจับจ่ายใช้สอยของผู้ชมกีฬาและกองเชียร์ทั้งทีมเหย้าทีมเยือน ดังนั้นเมื่อจังหวัดอุดรธานีได้รับการสถาปนาเป็น'เมืองกีฬา' เช่นนี้แล้วประชาชนชาวอุดรธานีและองค์กรต่างๆ ควรร่วมมือกันตอบรับการสนับสนุนจากภาครัฐที่จะเกิดขึ้น เช่น ช่วยกันคิดอีเวนท์กีฬาที่โดดเด่น เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดมากขึ้น ช่วยให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด”

pressreleaselocal1-5

pressreleaselocal1-6

pressreleaselocal1-7