194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

รัฐ-เอกชน อุดรธานี พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์เมืองสมุนไพร

รัฐ-เอกชน อุดรธานี พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์เมืองสมุนไพร ใน 6 ด้านสำคัญ ทั้งการพัฒนาโรงงานตามมาตรฐาน MP ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร สนับสนุนการใช้สมุนไพร สร้างภาคีเครือข่าย วิจัยและพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมการตลาด

          เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เมืองสมุนไพร จังหวัดอุดรธานี จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โดยมี นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมทั้งคณะกรรมการเมืองสมุนไพร คณะทำงานเมืองสมุนไพรโรงพยาบาลอุดรธานี ประชารัฐจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม

herbcity1-2

           นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี แจ้งที่ประชุมว่า ได้นำเสนอเรื่องเมืองสมุนไพรอุดรธานีต่อคณะรัฐมนตรีในเวที ครม.สัญจร เสนอให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองสมุนไพรจังหวัดที่ 14 เดิมทีประเทศไทยมีจังหวัดนำร่องด้านสมุนไพรในแผนพัฒนาชาติ 13 จังหวัด และได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาชาติเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จังหวัดอุดรธานีต้องเดินหน้าและขับเคลื่อนเรื่องเมืองสมุนไพรเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ รองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในเขตภูมิภาคนี้ โดยในปี 2562 เมืองจะเติบโตขึ้นอีกระดับจะมีการพัฒนาหนองแดเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆ จังหวัดอุดรธานีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพพระรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ให้สร้างสถานีกาชาดภาคขึ้นที่หนองแด ในปีงบประมาณ 2562 รองรับการดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นโดยสภากาชาดไทยจะเป็นผู้ดูแลและดำเนินการ และจะเชื่อมโยงกับแผนการสร้างอาคารแพทย์แผนไทยจังหวัดอุดรธานี สอดคล้องรองรับยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี “ซื้อผ้าที่นาข่า ซื้อยาที่หนองแด” นั่นหมายถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องระดมความคิดความเห็นในการพัฒนาให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน

herbcity1-3

           นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย แสดงความห่วงใยว่า จังหวัดอุดรธานีเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาโดยเฉพาะเมื่อรถไฟฟ้ารางคู่ผ่านไป สปป.ลาว ในอีก 2 ปีข้างหน้า หากคนไทยไม่ตื่นตัวมีสิทธิจะถูกแย่งงานแย่งอาชีพหรือประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน มองเห็นโอกาสจะเข้ามาเอาภูมิปัญญาของเราไปครอบครองเอาได้ ฉะนั้นจึงเห็นควรที่จะร่วมด้วยช่วยกันสร้างความเข้มแข็งและรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเราให้เป็นของคนไทยมิใช่ถูกต่างชาติยึดไปครองด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม

herbcity1-1

          ด้าน นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดใหญ่มีความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ มีต้นทุนด้านสมุนไพร เป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มีความพร้อมควรได้รับการพัฒนาต่อยอด สิ่งที่ต้องมีเพื่อเป็นฐานข้อมูล คือ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีหรือไม่ มีสินค้าที่พร้อมรองรับหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีโรงแรมจำนวนมาก มีสปาทุกที่หรือไม่ ลูกประคบมีทุกที่หรือไม่ และนำเสนอให้มีแบรนด์อุดรธานี ที่สำคัญเมื่อผลิตแล้วต้องขายได้ จึงจะอยู่ได้ พร้อมทั้งฝากประเด็นสำคัญการค้นหาบุคลากรด้านภูมิปัญญา ตำรับตำรายาสมุนไพร รวบรวมเป็นเครือข่าย เป็นสิ่งสำคัญ

          โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์เมืองสมุนไพรอุดรธานี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน แบ่งเป็นทั้งหมด 6 ด้านด้วยกัน ประกอบด้วย
          1. การพัฒนาโรงงานให้ได้มาตรฐาน GMP
          2. การส่งเสริมการปลูกสมุนไพร
          3. การสนับสนุนการใช้สมุนไพร
          4. การสร้างภาคีเครือข่าย
          5. การวิจัยและพัฒนา
          6. การส่งเสริมการตลาด

         ทั้งนี้ ให้มีแบรนด์สินค้าของจังหวัดอุดรธานี โดย ประธานการประชุมได้เสนอให้พิจารณาโลโก้ Q ของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แต่ละหน่วยเสนอความคิดเห็นผ่านทางกลุ่มไลน์ และพิจารณาร่วมกันอีกครั้งในการประชุมคราวต่อไป