194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

"มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี สบายดี อีสาน 2018"

กลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 1 ยกทัพเทคโนโลยี โชว์ศักยภาพในงาน "มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี สบายดี อีสาน 2018" หวังเสริมเขี้ยวเล็บให้ผู้ประกอบการ ยุค 4.0

         เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รักษาราชการแทนประธานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีสบายดี อีสาน (Sabaidee E-san Industech Expo 2018) จัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 โดยมี นายสมชัย เผ่าผา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมงาน

industech-expo1

industech-expo2

        งาน "มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี สบายดี อีสาน 2018" กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เป็นการจัดขึ้นครั้งแรก ภายใต้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ซึ่งได้มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานดำเนินการในพื้นที่ เป็นกิจกรรมที่ 3 ภายใต้งบประมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้ และประสบการณ์การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาปรับใช้ต่อการดำเนินธุรกิจของตนเอง และเกิดการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ

       ภายในงานเป็นการผนึกกำลังของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทย ภาคเอกชน ร่วมโชว์ศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตของไทย การจัดแสดงโชว์อุตสาหกรรมการผลิต และไฮเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมกว่า 70 บูธ อาทิ ค่ายหุ่นยนต์เติมฝน ศูนย์วิจัยปัญญาประดิษฐ์สมองกลฝังตัว บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มคลัสเตอร์ฟู้ดทรัล และกลุ่มเครื่องจักรกรเพื่อใช้ในการเกษตร การจัดทำ MOU ด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆ ระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs และOTOP ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก รวมทั้งกิจกรรมการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม Food Truck การเสวนาจาก DEPA กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจของผู้ประกอบการ (Business Matching) การส่งเสริมการขายโดยผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ร่วมจัดแสดงสินค้าด้วย การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก สมาพันธุ์ SMEs ไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thaisubcon) สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)